จังหวัดปทุมธานี จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันนี้ (12 ม.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัปทุมธานี” โดยมี นางณิรมล เกิดแก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี
ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ จังหวัดปทุมธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
การจัดงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน บริษัท บุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และของรางวัลต่างๆ โดยจัดให้มีการแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การเล่นเกมส์ เยี่ยมชมห้องทำงานและนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆ รวมถึง การบริการอาหาร เครื่องดื่ม.

ศรีสุภา…ข่าว/ปทุมธานี