วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติร่วมงานพิธีเปิดงานวันสาธิตการจัดการในแปลงเรียนรู้ข้าวโพดหลังฤดูทำนา โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน และนายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรังมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ซึ่งเป็นพืชอีกทางเลือกของเกษตรกรที่มีราคาดีและมีการใช้น้ำน้อยกว่าการทำนาปรัง ซึ่งโครงการนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินงาน ตั้งแต่ ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งมีเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ 14 อำเภอ ยกเว้นอำเภอท่าตะโก สนใจและต้องการเข้าร่วมโครงการ 5,131 ราย พื้นที่ 83,285 ไร่ และขณะนี้เกษตรกรยืนยันและสมัครเข้าร่วมโครงการ 4,187 ราย พื้นที่ 76,871 ไร่ จากข้อมูลระบบสารสนเทศโครงการฯ พบว่า เกษตรกรให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
สูงเป็นอันดับที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 92.06 ของพื้นที่ดำเนินโครงการฯ จำนวน 37 จังหวัด
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพในการผลิต เป้าหมายผู้เข้ารับการถ่ายทอด ครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากอำเภอแม่วงก์ จำนวน 250 คน โดยดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการในแปลงเรียนรู้ข้าวโพดหลังฤดูทำนา แบ่งเป็น 4 สถานี ดังนี้
สถานีที่ 1 เรื่องเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยวผลผลิต
สถานีที่ 2 การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด (Fall Armyworm) โดยการใช้สารเคมี
สถานีที่ 3 การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด (Fall Armyworm) โดยการใช้ชีววิธี
สถานีที่ 4 การจัดการตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสินเชื่อ ณ วัดคลองสำราญ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์