ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์

ยุติธรรมจังหวัดประจวบฯ จัดโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายให้กับครูนักเรียนในพื้นที่

วันนี้ 10 ม.ค.2562 เวลา 09:00 น. นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้บูณาการหน่วยงานในสังกัด อาทิ คุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2562 (ที่อยู่ในความดูแล) ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเรื่องของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นการเสริมสร้างสังคมกฎหมายให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษา

โดยมีคณะครู อาจารย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 400 คน เข้าร่วมรับฟัง เพื่อเป็นสร้างแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม การทุจริตที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ รูปแบบ

โดยมีการบรรยายถึงคุณและโทษของกฎหมาย ผลของการกระทำผิดกฎหมาย การตอบคำถามเพื่อแลกของขวัญ การบริการตัดผมฟรีให้แก่นักเรียน และการนำตัวผู้ต้องขังที่กระทำผิดมาถ่ายทอดถึงประสบการณ์ เหตุการณ์ สถานการณ์ และผลที่ได้รับจากการกระทำผิด ซึ่งถือเป็นการนำเรื่องใกล้ตัวจากประสบการณ์จริงมาตีแพร่เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนในทุกระดับชั้น

ต่อมา เวลา 13:30 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนหน่วยงานหลัก 5 หน่วย ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาอาชีว แผนกช่างยนต์ ปวช.3 เป็นการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมฯ พร้อมแนวทางในการดำเนินชีวิต การประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมส่วนรวม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

///////////////