วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการอบรม ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2562 มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 46 คน ณ ห้องประชุมนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ วิทยาเขตนครสวรรค์ ภาพ/ข่าว จาก น.ส.ศุภาณีฆ์ เจตน์เกษตรกรณ์ นักประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
คณะสื่อเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ประกอบเพื่อการท่องเที่ยว เที่ยวชมตามรอยเสด็จประภาสต้น รัชกาลที่ 5 บ้านเจ๊กฮวด (เล้า ฮวด เส็ง) เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ราชบุรี / นครปฐม ได้นำคณะสื่อเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ประกอบเพื่อการท่องเที่ยว ตามรอยเสด็จประภาสต้น รัชกาลที่ 5 บ้านเจ๊กฮวด (เล้า ฮวด เส็ง) เลขที่ 83 หมู่ 4 อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้มีนักท่องเที่ยวแวะเยี่ยมจำนวนมาก ซึ่งมี ประวัติความเป็นมาในการเสด็จประพาสต้น เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและคนที่สนใจของนักประวัติศาสตร์ เรื่องการเสด็จประพาสต้นนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายไว้ มีความว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชอัธยาศัยโปรดฯ ในการเสด็จประพาสตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมา เสด็จประพาสแทบทุกปี บางคราวก็เสด็จไปเพื่อสำราญพระอิริยาบถ ไม่โปรดฯ ให้จัดการรับเสด็จเป็นทางการ ที่เรียกว่า "เสด็จประพาสต้น" โปรดฯ ให้จัดการที่เสด็จไปอย่างง่ายๆเพื่อสำราญพระราชอิริยาบถอย่างสามัญ คือ ไม่ให้มีท้องตราสั่งหัวเมืองให้จัดทำที่ประทับแรม ณ ที่ใดๆ สุดแต่พอพระราชหฤทัยที่จะประทับที่ไหนก็ประทับที่นั่น บางทีก็ทรงเรือเล็ก...
ไปนครปฐม เยี่ยมชม พระราชวังสนามจันทร์ ททท.ราชบุรี/นครปฐม นำคณะสื่อเพื่อการท่องเที่ยวนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์ ปัจจุบันมีอายุ 113 ปี ซึ่งเป็นพระราชวังที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น และได้เปิดให้เข้าชมทุกเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งไทย ต่างชาติ และนักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมาก พระราชวังสนามจันทร์ เป็นพระราชวังที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่า "เนินปราสาท" เพื่อเป็นสถานที่ประทับครั้งมานมัสการ พระปฐมเจดีย์ และเมื่อบ้านเมืองถึงยามวิกฤต พระราชวังใช้เวลาก่อสร้างนาน 4 ปี โดยมี หลวงพิทักษ์มานพ (น้อย ศิลปี) ซึ่งต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศเป็น พระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ (น้อย ศิลปี) เป็นแม่งาน และสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2450 มีเนื้อที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา เมื่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้พระราชทานนามว่า "พระราชวังสนามจันทร์" ตามชื่อสระน้ำโบราณหน้าโบสถ์พราหมณ์ (ปัจจุบันไม่มีโบสถ์พราหมณ์เหลืออยู่แล้ว)...
"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23!! เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น.พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท) ให้การต้อนรับ พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 พบปะ สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งมอบแนวทางในด้านการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและวิชาทั่วไป เพื่อให้ได้นักศึกษาวิชาทหารที่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำรองที่ดี มีคุณภาพของกองทัพบก เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ ตลอดไป!! #ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!! ###############################
“กิจกรรมลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ” วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่สลิด ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนางสาววทัญชลี สอนกอง ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 107 คน ครูประจำการจำนวน 6 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 2 คน ครูธุรการจำนวน 1 คน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านตาก ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส่วนราชการภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาครัฐวิสาหกิจ ทุกแห่งในอำเภอบ้านตาก “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”โดยมีกิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกรวมถึงงดใช้โฟมบรรจุอาหารเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตแล้วนั้น ทางโรงเรียนก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะจากถุงพลาสติกที่มาจากผู้ประกอบการร้านค้านำมาใส่อาหารให้กับนักเรียน จึงได้ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนและได้จัดทำ MOU เพื่อลดปริมาณขยะซึ่งย่อยสลายยากและเกิดมลภาวะเป็นพิษและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยไม่จำหน่ายอาหารขยะ ขนมอาหารที่บรรจุด้วยถุงพลาสติก ถุงกระดาษในโรงเรียนโดยแจ้งนโยบายของโรงเรียน โดยขอความร่วมมือจากผู้จำหน่ายขนม อาหาร จำหน่ายขนม อาหารที่ดีมีคุณภาพ เหมาะกับกับวัยของนักเรียน และเน้นภาชนะในการห่อขนมเป็นใบตองซึ่งหาได้ในท้องถิ่นมาเย็บเป็นกระทงใส่อาหารและให้เด็กเตรียมแก้วน้ำส่วนตัวโดยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าและนักเรียนได้เป็นอย่างดี ​ สมภพ สนพท./...