มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบข้าวสารให้แก่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 700 กระสอบ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานและกรรมการเลขาธิการฯ มอบข้าวสารให้แก่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 700 กระสอบ คิดเป็นมูลค่า 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ผ่านนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและแจกจ่ายให้กับลูกจ้างผู้มีรายได้น้อยของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย  ผู้จัดการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ร่วมมอบ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานและกรรมการเลขาธิการฯ กล่าวว่า...
ทหาร เขตห้ามล่าสัตว์ฯ-กรมประมง- กอ.รมน. นครสวรรค์ บูรณาการร่วมเข้าตรวจเฝ้าระวังห้ามมาตรการการทำผิดในเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด เมื่อ ๐๗.๓๙ น. วันที่ ๘ พ.ย. ๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) จว.น.ว. บูรณาการ่วมกับ จนท.เขตพื้นที่ล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด , กรมประมง จว.น.ว.และ กอ.รมน.จว.น.ว. ในการเฝ้าระวังห้ามมาตรการการกระทำความผิดในเขตพื้นที่บึงบรเพ็ดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ปีกปี พ.ศ.๒๕๓๕ และพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์น้ำ การประมงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เขต ๑๒ โดยมี นายจิระเดช บุญมาก เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เขต ๑๒ - วัตถุประสงค์ มาตการการกระทำความผิด พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ปีก พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์น้ำ เพื่อลดกระแสการล่าสัตว์น้ำและสัตว์ปีกด้วยกระแสไฟฟ้า ในการป้องปรามการล่าสัตว์ในเขตชุมชนและในเขตบึงบอระเพ็ด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีทุกข์บอกมา ทหาร บูรณาการชุดดำรงธรรม ตำรวจ จิตอาสา รับเรื่องคลายทุกข์.. เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๑ เวลา ๙.๐๐น หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ ปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรม , จนท.ตำรวจ สภ.ไพศาลี และประชาชนจิตอาสาฯ ลงพื้นที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ บ.หนองแทงแรด หมู่ ๗ ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จว.น.ว. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลักษณะ "ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่" และเป็นบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ ผลจากการลงพื้นที่มีผู้ร้องทุกข์เรื่องที่อยู่อาศัยจำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑.นางระเบียบ เจนเขตรการณ์ อายุ ๖๑ ปี อาศัยอยู่กับสามี บ้านเลขที่ ๑๗๕/๕ หมู่ ๗ ต.โคกเดื่อ ๒.นายสวิง ขันทอง อายุ ๕๗ ปี อาศัยคนเดียว บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่...
แค่รอยยิ้มก็ชื่นใจ...ผบ.พันปืนใหญ่ที่ ๔ ติดตามการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร พร้อมมอบผ้าห่ม ข้าวสารแทนความห่วงจากใจทหาร เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔)/ผบ.ป.๔ พัน.๔ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ นายสมศักดิ์ ราศรี อายุ ๖๑ โดยร่วมกับผู้นำท้องที่ - ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาฯ มาช่วยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ เพื่อที่จะได้มีที่อยู่อาศัยและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยรับการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ และงบประมาณ จากหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมมอบผ้าห่ม ข้าวสาร และเงินสนับสนุน ไว้ใช้จ่ายภายในครัวเรือน ณ บ้านเลขที่ ๑๙/๓ หมู่ ๔ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ ๐๗.๓๙ น. วันที่ ๘ พ.ย. ๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) จว.น.ว. บูรณาการ่วมกับ จนท.เขตพื้นที่ล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด , กรมประมง จว.น.ว.และ กอ.รมน.จว.น.ว. ในการเฝ้าระวังห้ามมาตรการการกระทำความผิดในเขตพื้นที่บึงบรเพ็ดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ปีกปี พ.ศ.๒๕๓๕ และพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์น้ำ การประมงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เขต ๑๒ โดยมี นายจิระเดช บุญมาก เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เขต ๑๒ - วัตถุประสงค์ มาตรการการกระทำความผิด พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ปีก พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์น้ำ เพื่อลดกระแสการล่าสัตว์น้ำและสัตว์ปีกด้วยกระแสไฟฟ้า ในการป้องปรามการล่าสัตว์ในเขตชุมชนและในเขตบึงบอระเพ็ด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย