เมื่อ 23 พ.ค.62 , 0930 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท.) เข้าร่วมเสริมสร้างความเข้าใจ โดยการพบปะพูดคุยกับประชาชน ในโอกาสการประชุมสภาสันติสุขตำบลเทพา ซึ่งมี นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศบาล ต.เทพา ในฐานะประธานสภาสันติสุขตำบล โดยมี นายศรายุทธ เจียรมาศ ปลัดอาวุโส อ.เทพา ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมด้วย ณ ศาลาหัวเขื่อนปากน้ำ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ในการนี้ ได้บรรยายเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การต่อสู่ของขบวนการ ได้แก่ การใช้กำลัง, การกำหนดใจตนเอง และการยกระดับสู่สากล จึงเป็นเหตุผลที่ประชาชน และผู้นำ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาโดยการพูดคุยสันติสุข
"พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำและทัณฑสถาน (เขต3)!!   เมื่อวันที่ 22 พ.ค.62 นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ และทัณฑสถาน (เขต3) โดยมี ผู้บัญชาการเรือนจำ / ผอ.ทัณฑสถาน และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ร่วมในพิธีฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดโดย กองกฎหมาย กรมราชทัณฑ์ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์!! ##############################
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจและความรู้เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ นำหลักของศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนค่านิยมที่ดีงาม มีความรู้ความเข้าใจถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน มีทักษะชีวิตที่จำเป็น มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน 136 คน ณ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดพรหมจริยาวาส อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ตราด/กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้อายุ ในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก ตั้งแต่หมู่ 1 ถึง หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เมื่อเวลา 09.30 น.นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ นายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย นส.กิจปภา ประสิทธิเวช อดีดนายกเทศบาลตําบลหาดเล็ก และสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ลงพื้นที่ตําบลหาดเล็กออกหน่วยตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ จํานวน 25 ราย เพื่อเป็นการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกอีกวิธีหนึ่งเป็นกลวิธีที่มีความสําครัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในยุกปัจจุบัน มีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลหาดเล็กเป็นจํานวนหลายราย และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นปัญหามากในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และจิตใจ การเยี่ยมบ้านเป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุใชน และทําความเข้าใจกับสภาพปัญหาของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุเล่านั้น เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะกับวิถีของชุมชน...
"ทหารไม่ทิ้งประชาชน..กอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!แบ่งปันน้ำใจนำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือ ครอบครัว ผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย!! เมื่อวันที่ 23 พ.ค.62 เวลา 15.00 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข ร่วมกับ ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล. รส.จังหวัด ป.ข. พื้นที่ อ.ปราณบุรี ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ น.ส. สาคร ศิลปี อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 376 หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ตอนนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหัวหิน ใช้สิทธิ์ 30 บาท ปัจจุบันได้อาศัยอยู่กับสามีชื่อนายธนชัย บุญเรืองฤทธิ์ อายุ 27 ปี มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้าง อยู่บ้านเลขที่ 435 ม.6 ต. หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบ คีรีขันธ์...
รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ เดินทางลงพื้นที่ ที่ ศูนย์ช่างแอร์ชุมชน ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในการติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางสาว เลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และแรงงานนอกระบบ ตำบลปอภาร ร่วมให้การต้อนรับ นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จากผลการดำเนินโครงการผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประสานกับผู้นำกลุ่มเพื่อที่จะอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในสาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ต่อไป...
จังหวัดร้อยเอ็ด…..บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างข้อเสนอโครงการขอบเขตการศึกษา และประเมินทางเลือกโครงการไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) ที่ อำเภอปทุมรัตต์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกาจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของ บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด โดยมี นายอำเภอปทุมรัตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เครือข่ายภาคประชาชนอำเภอปทุมรัตต์และอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ กว่า 3,500 คน นายกอบวุฒิ ปิยะรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท น้ำตาบบ้านโป่ง จำกัด กล่าวว่า บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด...
จังหวัดร้อยเอ็ด ... นายพีระพงษ์ แดนประกรณ์ ชนะเลิศ การประกวดคัดเลือก ทสม.ดีเด่นประเภทบุคคล และ เครือข่าย ทสม. บ้านป่ายาง ตำบลเกษตรวิสัย ชนะเลิศ ดีเด่น ประเภทเครือข่าย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นาย ธานี พันแสง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานการประกวดคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และ เครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด โดยดำเนินการประกวดคัดเลือก ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสิน ในครั้งนี้ นาย ธานี พันแสง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งเเวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค...
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากจัดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาศาสตร์พระราชา อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนด้านการประชาสัมพันธ์ นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จัดโครงการอบรมการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา “Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์ “เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเชื่อมั่นและรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชา รวมถึงเกิดแนวคิดทัศนคติอันดี ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การประพฤติปฏิบัติ โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน นายสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก กล่าวว่า โครงการอบรมการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา “Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา นอกจากนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การประพฤติปฏิบัติ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้ และให้เยาวชนได้เรียนรู้การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติผลิตคลิปวีดีโอสั้นจากโทรศัพท์มือถือ นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ตามแนวทางการพัฒนาศาสตร์พระราชา อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป ภาพ/ข่าว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก สมภพ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย / ข่าว TV ONLINE...
ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468 ทำดี ธ.ก.ส. ร่วมกับ สปสช. มอบความสุขจากการให้ มอบที่นอนน้ำให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ จ.ประจวบฯ วันที่ 23 พ.ค. 62 ที่หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ร่วมกับ นายอนุสรณ์ ศิริโชติ ผอ.สปสช.เขต 5 ราชบุรี ได้เป็นประธานมอบที่นอนน้ำให้แก่ นางสมจิตร ผ่องใส ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้จัดกิจกรรม “ความสุขจากการให้” คือการมอบที่นอนน้ำให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง โดยมอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ขอรับสนับสนุนที่นอนน้ำจาก สปสช. ในปี 2562 จำนวน 10 ชุด โดยมี นายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายกอบต.ห้วยยาง นายสราวุธ ทอดสนิท กำนันตำบลห้วยยาง นางกรภัทร จันทร์ชน...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
30.3 ° C
30.3 °
30.3 °
61 %
1.8kmh
98 %
เสาร์
29 °
อาทิตย์
39 °
จันทร์
39 °
อังคาร
36 °
พุธ
34 °

ได้รับความนิยม