พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เทศบาลนครนครสวรรค์ วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นำข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมในพิธีแสดงความจงรักภักดี และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าว/ภาพ จากฝ่าย ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครสวรรค์
"มูลนิธิรักษ์ป่าพะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดินร่วมกับกรมป่าไม้จัดทำโครงการปลูกป่า 4 ภาค ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) มูลนิธิรักษ์ป่าพะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีบทบาทหน้าที่ ในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ การทำงานเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ปัญหายาเสพติด ตลอดจนปัญหาสังคมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น และเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ทาง มูลนิธิรักษ์ป่าพะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดินจึงร่วมกับกรมป่าไม้ จัดทำโครงการปลูกป่า 4 ภาค ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) “ป่าพระราชา ธรรมะปกปัก ประชารักษา” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ และใกล้วันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ที่จะมาถึงนี้ รวมทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พระบรมนาถบพิตร เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี ในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ให้ตระหนักรับรู้สภาพปัญหา และร่วมกันปกป้องผืนป่าที่บรรพบุรุษได้เคยพึ่งพาอาศัย ช่วยกันเฝ้าระวังสถานการณ์การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดตั้งกลุ่มพลังมวลชนทุกระดับชั้นจากชุมชนในพื้นที่...
"ศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562!! วันนี้ (22 ก.ค.62) นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำคณะผู้พิพากษาผู้บริหารศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ตลอดจนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบและใกล้เคียงอาคารศาลฎีกาซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ประธานศาลฎีกายังเป็นผู้นำกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ว.ป.ร. ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทยมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และ รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ศาลยุติธรรมมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ว.ป.ร. มาสืบสานขยายแนวคิดในเรื่องของจิตอาสาไปสู่ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของพื้นที่ต่าง ๆ ในขอบเขตทั่วประเทศ เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนยาวนานสืบต่อไป” จากนั้นประธานศาลฎีกา และคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมร่วมกันปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน “รวงผึ้ง” ที่บริเวณศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุเทพมหานคร!! #ประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม!!
“กรมราชทัณฑ์ จับมือกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาความรู้ด้านอาชญาวิทยา” วันที่ 22 ก.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและงานราชทัณฑ์ผ่านการวิจัย การฝึกอบรม และการจัดการศึกษา รวมทั้งได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาฯ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาฯ ที่ประกอบไปด้วยภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติให้กับบุคลากรกรมราชทัณฑ์ โดยมี ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายบริหาร) และรองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ และนายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายวิชาการ) ดร.พัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา และ ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า...
"ฝนหลวงจัดอบรมด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับอาเซียน เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน !! กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมรับมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภคโดยเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด พร้อมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานฝนหลวง ให้สามารถปฏิบัติงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา11.00 น.นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมด้านการดัดแปรสภาพอากาศประจำภูมิภาคอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ASEAN Training on Weather Modification 2019: Understanding of Cloud Nature and Weather Modification for Water Resources Management ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมารีหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกล่าวว่า จากปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชน พื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าวนั้น การดัดแปรสภาพอากาศจึงเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการแก้ไขในระยะยาว ซึ่งประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
"กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำโครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 !! เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 เวลา 09.00น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย พ.อ. สุรชัย สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. และ พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ เจ้าหน้าที่ กอ. รมน.จังหวัด ป.ข. จัดทำโครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายพสิน พัฒนปนชัย ประธานศูนย์ ศพก. อ.กุยบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านมะซาง หมู่ 3 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรีจ.ประจวบคีรีขันธ์ มีประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน !! ...
สุดสลด เมื่อเด็กหญิงวัยเพียงแค่ 13 ปี ถูกแฟนเก่าลวงไปให้เพื่อน 3 คน รุมข่มขืนจนเช้าในบ้านพักย่านเขาสามมุก จ.ชลบุรี พร้อมทั้งถ่ายคลิปแบล็กเมล์เหยื่อ ข่มขู่สารพัด สั่งห้ามเอาเรื่องฉาวไปบอกใคร เมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 ก.ค.62 ที่ศูนย์เฉพาะกิจฉลามขาว บางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เด็กหญิงเอ (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี เข้าไปขอความช่วยเหลือกับทางเจ้าหน้าที่ หลังที่ถูกเพื่อนชาย พร้อมกับพวกอีก 3 คน ทำการข่มขืนสำเร็จความใคร่ พร้อมกับมีการถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ และมีการข่มขู่ขอเงินเหยื่อจำนวน 3,000 บาท หากเหยื่อไม่จ่ายเงิน จะเผยแพร่คลิปในโลโซเซียล จนกระทั่งเด็กหญิงวัย 13 ปี ไม่มีทางออก จึงรีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจฉลามขาว บางแสน ให้ช่วยเหลือทันที หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบถามถึงเรื่องราวความเป็นมา จากเด็กหญิงคนดังกล่าว ซึ่งได้เล่าให้ฟังว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 20.50 น. มีเพื่อนชายคนหนึ่งชื่อนายบิ๊ก อายุ 14 ปี อดีตแฟนมารับ แล้วก็พาไปบ้านพักหลังหนึ่งย่านใกล้กับเขาสามมุก...
กฎบัตรนครสวรรค์เชิญร่วมพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาบ้านเรา : ประชุมชี้แจงแนวคิดการดำเนินโครงการกฎบัตรนครสวรรค์ สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะประธานกฎบัตรนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวคิดการดำเนินโครงการกฎบัตรนครสวรรค์ และรายละเอียดในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry) ให้แก่ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมการประชุมการชี้แจง ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทันตแพทย์สมยศ นะลำเลียง ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนบริษัท หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยกฎบัตรนครสวรรค์ เป็นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจตนารมณ์ ร่วมกันของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อกำหนดอนาคตของเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความยั่งยืน ใน 10 สาขา ได้แก่...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
"รรท.ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ตม.จว.นครราชสีมา !! วันนี้ ( 21 ก.ค. 62 ) เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช. สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.ภ.7 ปฏิบัติราชการ สตม.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว. นครราชสีมา โดยมี พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4 ,พ.ต.อ.สันติพัฒน์ พรหมะจุล ผกก.ตม.จว.นครราชสีมา พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยและให้การต้อนรับ ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามนโยบาย ทั้งนี้ ผบช.สตม. ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ข้าราช การตำรวจ ตม.จว.นครราชสีมา และได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ ที่ทำการ ตม.จว.นครราชสีมา!! #ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ5 :พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178!! ###############################

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
30 ° C
30 °
30 °
59 %
2.8kmh
100 %
อังคาร
29 °
พุธ
30 °
พฤหัส
27 °
ศุกร์
32 °
เสาร์
33 °

ได้รับความนิยม