วัน ที่ 29 มีนาคม 2562 แถลงข่าวเรื่อง พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 8.30 น นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว เรื่องของการ วางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ แถลงว่า คณะกรรมการจัดสร้างพุทธมณฑล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบไปด้วยคณะสงฆ์ และ ฆราวาส ได้ประชุมพร้อมกันและกำหนดให้มีการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัด เพชรบูรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ศาสนา คุณธรรมศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยว ทั้งนี้การจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2547 และมติของมหาเถรสมาคมเมื่อปี 2548 รายการนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ จะจัดพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเจ้าคณะ ใหญ่ธรรมยุตซึ่งได้รับพระบัญชา จากสมเด็จ พระสังฆราชให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา...
อบจ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาตามความเหมาะสม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนท้องถิ่น โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนี้คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีรายได้ที่เหมาะสมกับวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะทำงานโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักคุณค่าของการทำงาน อีกทั้งเพิ่มทักษะด้านอาชีพก่อให้เกิดรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนและช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ตลอดจนเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการทำงานที่พึงประสงค์ รวมพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่เหมาะสม สำหรับในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนทั้งสิ้น 26 คน เพื่อปฏิบัติงานประจำกองต่าง ๆ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ,สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก , ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 29 เมษายน 2562 (จำนวนวันปฏิบัติงานตามกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จำนวน 41 วัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ได้ค่าตอบแทนวันละ 280...
เมืองร้อยเอ็ด-รับหีบเพลิงพระราชทานฯ วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธาน ในพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานพร้อมด้วยคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น โดยมีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดประธาน ฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลโนนตาลพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ของชาวตำบลโนนตาล อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิเศษอาภากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2562 ณ วัดมงคลนิวาส บ้านป่ายาง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทัชวิทย์ อินบุญญา ศาลจังหวัดยโสธร เป็นผู้อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทาน ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติถูกต้องตามประเพณีนิยมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิเศษอาภากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต 2 โดยให้คำนึงถึงความสมเหตุในงานพระราชพิธีซึ่งชาวตำบลโนนตาลถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่จะทำต้องจดจำใส่ เกล้าใส่กระหม่อมตลอดไป //////////// ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด
กฟผ.จัดค่ายผู้นำเยาวชน Move World Together สร้างเยาวชนคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ ปีที่ 8 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานปิดการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 8 (พ.ศ.2562) ซึ่งเป็นค่ายแรกของปี ภายใต้โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี รศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ รองหัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานผลการจัดการอบรม และ รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ เป็นประธานร่วมในการมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชน นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กฟผ. กล่าวว่า โครงการ Move World Together มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเยาวชนคนพันธุ์ใหม่ให้มีความคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และมีสำนึกในหน้าที่ของเยาวชนต่อชาติบ้านเมือง...
ด่วน ศาลตัดสินจำคุกคุก 16 เดือน เปรมชัยคดี ล่าเสือดำ ศาลตัดสิน เปรมชัย พร้อมพวก 3 ข้อหา ร่วมกันพกพาอาวุธปืน จำคุก 6 เด่อน, และสนับสนุนให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่า จำคุก 8 เดือน, ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง คือไก่ฟ้าหลังเทา 2 เดือน รวม 16 เดือน สำหรับข้อกล่าวหาร่วมกันเก็บของป่า ร่วมกันมีซากเสือดำ ตัดสินยกฟ้อง
เมื่อ ๑๙๐๙๐๐ - ๑๙๑๐๐๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น.พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านวังบ่าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จว.อ.น. เพื่อให้ดูสะอาดสวยงามและยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๒๐ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตราด/เกิดเหตุไม่คาดคิด กระบะเสียหลักชนท้ายรถยนต์อีกคันทำให้ไม้ที่บรรทุกมากระเด็นตกเกลื่อนเกลื่อนถนน (19 มีค.62)เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 05.20 น.เช้ามืดที่ผ่านมา สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือช่วยขนไม้ออกจากผิวจราจร เหตุรถยนต์ชนกันที่บริเวณ 3สามแยกไฟแดงทางไปอำเภอคลองใหญ่ ถนนสาย 3 ตราด-กรุงเทพ ก่อนเข้าตัวเมืองตราด หลังรับแจ้งจึงให้อาสาสมัครของสมาคมรุดไปให้ความช่วยเหลือ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองตราด ******ไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะสีบอร์นซ์ หมายเลขทะเบียน บท-3531 ระยอง บรรทุกไม้และสิ่งของมาเต็มคันรถ เฉี่ยวชนกับรถยนต์กระบะสีบอร์นซ์ หมายเลขทะเบียน บง-7363 ตราด ได้รับความเสียหาย จึงช่วยกันขนย้ายไม้และสิ่งของออกจากผิวจราจร เพื่อเปิดช่องจราจรให้รถแล่นได้ และป้องกันเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ****** นายประยูร เพชร์พิชัย เจ้าของรถยนต์ที่ถูกชนท้าย บอกว่าขับรถมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองตราด จะนำของไปขายตลาดในตัวเมืองตราด ขณะกำลังจอดรถรอไฟแดงอยู่ รถยนต์คู่กรณีขับตามหลังมาและพุ่งชนรถตนเองจนได้รับความเสียหาย ขณะที่นายสมเจตน์ ปรีรัตน์ คนขับรถยนต์กระบะอีกคัน บอกว่าตนเองขับรถบรรทุกสิ่งของมาจาก อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี จะไปติดตั้งเวทีมวยชั่วคราวที่อำเภอแหลมงอบ มาถึงที่เกิดเหตุ ขณะกำลังหยิบเครื่องดื่มขึ้นมาดื่มแล้วกำลังจะวาง ไม่ทันมองรถยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่ ทำให้เบรกรถไม่ทัน พุ่งชนท้ายรถคู่กรณีดังกล่าว ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
ชัยภูมิมัฆวาน  วรรณกุล 08 4982 2409 ชัยภูมิ / โค้งสุดท้ายการเมืองเมืองพญาแล“ทวี”พรรคประชาชาติ ปราศรัยช่วยผู้สมัคร ปชช.แห่ฟังนับหลายพันคน พรรคประชาชาติ เดินสายหาเสียงพบปะชาวบ้านในเขตเลือกตั้งที่6จังหวัดชัยภูมิเน้นคนไทยต้องมีสิทธิเท่าเทียมเดินหน้าปฎิรูปตำรวจ (19มีนา 62 ) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งส.ส. ในช่วงโค้งสุดท้ายที่ อ. แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน โดยเมื่อช่วงเย็น(18มีนา)ทางพรรคประชาติ นำโดย นายวิทยา พานิชพงศ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรค ได้นำทีมเดินทางลงพื้นที่เขตเลือกตั้งที่6 เพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชาชน รวมทั้งแนะนำ และช่วยหาเสียงให้แก่ นายจอมจักรภพ เอกกุล ผู้สมัคร เขต 6 ชัยภูมิ (อำเภอแก้งคร้อ-คอนสวรรค์-บ้านแท่น) พรรคประชาชาติ พร้อมกับขอกำลังใจ และแสนอแนวนโยบายบายของพรรค เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งได้รับความสนใจ และการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี พ.ต.อ.ทวี ฯ กล่าวว่าในพื้นที่เขต6ชัยภูมิได้ผู้สมัคร(นายจักรภพ เอกกุล) ซึ่งกำลังเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนและได้การยอมรับ เพราะวันนี้การเลือกตั้งไม่ใช่แค่ชื่อพรรคอย่างเดียว ต้องเป็นความศรัทธา...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 19 มี.ค 2562 
วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยการอำนวยการของ นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายอนุชา อินทรเทศ ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม พร้อมด้วย สมาชิกอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองพิจิตร ที่ 1 อบต.บ้านบุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสา ต.บ้านบุ่ง ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. ฝายมีชีวิตคลองหนองจิก-กลางโล่ง ม.5 ต.บ้านบุ่ง 2. ฝายมีชีวิตคลองสายคำโห้-บ้านบุ่ง ม.6 ต.บ้านบุ่ง นับเป็นฝายฯ แห่งที่ 2-3 ตามโครงการ"สิบ เก้า ฝายมีชีวิต ถวายบรมนาถบพิตร ร.9 เทิดไท้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10" อำเภอเมืองพิจิตร

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
clear sky
30 ° C
30 °
30 °
90 %
1.7kmh
0 %
อังคาร
28 °
พุธ
34 °
พฤหัส
36 °
ศุกร์
37 °
เสาร์
38 °

ได้รับความนิยม