"ร่วมสร้างชาติให้กับคนรุ่นใหม่ กับ “อารยศิลป์ สร้างชาติ” นักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ” (นสช.) รุ่นที่ 5 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการความคิดที่ดีเป็นจุดแรก โดยเห็นว่ากลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องเติบโตขึ้นไปประกอบสัมมาชีพ ทุกส่วนในสังคม ในอนาคตนั้น หากได้รับพัฒนาแนวความคิด ดีอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีในการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ส่งผลดีต่อ ความสำเร็จของตัวเยาวชนเอง ครอบครัว หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง สังคม และประเทศชาติจึงได้จัดตั้ง โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า อยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างมี ความสุข สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถนำพาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืน ในอนาคตได้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการอารยศิลป์ สร้างชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย ภายในงานเป็นการระดมทุนจากการจำหน่ายผลงานศิลปกรรม ซึ่งมีทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ จากศิลปินแห่งชาติศิลปินชั้นนำ และจากหลากหลายผลงานของนักสะสม อาทิอ.ช่วง มูลพินิจ (ศิลปินแห่งชาติ) ,ดร.สมบัติเมทนี(ศิลปินแห่งชาติ) ,ชศูกัดิ์วิษณุค...
"นภ.เก้าเลี้ยว!!ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์!! วันนี้ (23 ก.ค 2562) เวลา 09.00 น. นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ได้เดินทางมาประชุมและตรวจติดตามการดำเนินโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.10 ติดต่อ ม.7 ต.เขาดิน และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.6 ต.หนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนคนสวรรค์ โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยส่วนราชการ นายก อบต.เขาดิน และหนองเต่า นายช่างโยธา ผู้ใหญ่บ้านที่ตั้งโครงการฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว!! #ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!! ###############################
มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 5 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 5 สมัยที่ 30 โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย - รับรองรายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 4 สมัยที่ 30 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 - แจ้ง สถานะการเงินของมูลนิธิฯ - เรื่องการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนประชานุเคราะห์ - การปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขา ด้านข้างโรงอาหาร - การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนประชานุเคราะห์ และขออนุมัติการปรับปรุงอาคารคุณธรรม และประเด็นสำคัญเรื่องการจัดงานทิ้งกระจาดประจำปี 2562 จากนั้นมีการบรรยายพิเศษ " มองโลกมองเรา " โดยวิทยากรมืออาชีพ นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้การค้า และทิศทางการเจริญเติบโตของจังหวัดนครสวรรค์ จะรู้เท่าทันและมีความเจริญ ก้าวหน้าทัดเทียมจังหวัดอื่น...
จังหวัดสกลนคร นำคณะจิตอาสาปรับปรุงพัฒนารอบคันสระน้ำขุดลอก กำจัดวัชพืชสระน้ำโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพัน มิตรภาพที่ 211 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ทางคณะจิตอาสาพระราชทาน จากการนำของ พ.จ.อ.พูนสุข​ ทะแพงพันธ์ นายอำเภอ กุสุมาลย์ พร้อมด้วยนายรัฐวุฒิ บุตราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานได้นำคณะจิตอาสามาปรับปรุงพัฒนารอบคันสระน้ำและช่วยกันขุดลอกกำจัดวัชพืชสระน้ำโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเป็นบ่อเลี้ยงปลาสำหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมกุมารีมีจิตอาสาเข้าร่วมประมาณ 200 กว่าคน โดยมีผอ.พรรมาหา เพชรพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกในการออกจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางแก้วจิต มากปาน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นายแพทย์กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” ณ ห้องประชุมมรกต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21แห่ง ที่กำเนิดจากประชาชนชาวอำเภอตะพานหิน ร่วมกันบริจาคจัดสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ขณะดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสนองพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใย ให้ประชาชนชาวไทย ได้รับการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี และยึดมั่นปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธาน ที่จะให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลที่สมบูรณ์แบบ มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางเป็นแม่ข่ายการให้บริการสาธารณสุขแก่สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ มีการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลให้ก้าวถึงระดับสูงสุดในมาตรฐานต่างๆ พร้อมทั้งมีการพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาตะพานหิน ส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอตะพานหิน สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ...
กรี๊ดสนั่น..!! เมื่อ “มาริโอ้ เมาเร่อ” เยือนประเทศกัมพูชา กระทบไหล่แฟนละคร “ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง” ณ กรุงพนมเปญ สถานีโทรทัศน์ PNN ฉลองครบรอบ 4 ปี เชิญช่อง 3 และหนุ่มฮอต "มาริโอ้ เมาเร่อ" ร่วมอวยพรและโชว์ตัว ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 จัดขึ้นที่ Premiere Wedding Center Sen Sok (แสนซก) ประเทศกัมพูชา โดยเดินทางตรงจากต้นสังกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประเทศไทย พบกับแฟนละคร “ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง” อย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง ซึ่งจากการเดินทางไปในครั้งนี้ ยังได้ทำกิจกรรมร่วมสนุกกันแบบใกล้ชิดติดขอบเวที ด้วยคำถามคำตอบที่แม้แต่มาริโอ้ ยังประทับใจที่แฟนๆชาวกัมพูชาให้ความสนใจในตัว “มาริโอ้ เมาเร่อ” ได้ถึงขนาดนี้ ถือว่าเป็นการได้รับการตอบรับที่ดีมากจากแฟนละครและแฟนคลับที่มารอต้อนรับตั้งแต่สนามบินจนถึงสถานที่จัดงาน สร้างความปลาบปลื้มและประทับใจต่อพระเอก “มาริโอ้ เมาเร่อ”...
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงินจาก คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และครอบครัวศิริวิริยะกุล - มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมมอบเงินสมทบเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (เกาะยม) อ.เมือง ฯ จ.นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมสมทบทุนรวมใจก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ จุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นสถานที่สักการะ และท่องเที่ยวของภูมิภาค จากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ จุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกาะยม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดและภูมิภาค อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตคนพื้นถิ่น โดยอาคารมีชื่อว่า "พาสาน" มีการออกแบบโดยการจัดประกวดของสมาคมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลักษณะของอาคารสามารถอยู่กับสภาพภูมิประเทศที่มีระดับน้ำสูงขึ้นในฤดูฝนได้ อีกทั้งยังจะมีการนำเสนอเรื่องราว ข้อมูลต่างๆ ด้วยระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีกำหนดแล้วเสร็จ ต้นปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ต่อมามูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ และชมรมคนรักษ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวคิดเพิ่มเติมในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่เจ้าอิม ขนาดความสูงกว่า 17 เมตร บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชา แต่เนื่องด้วยระเบียบของทางราชการในส่วนของอัตราค่าจัดซื้อที่ดินมีข้อจำกัด จึงได้มีการจัดตั้งชมรมคนรักษ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมทุนทรัพย์นำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยผู้บริจาค 10,000 บาท ขึ้นไป...
เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน พาไปวัดจุฬาโลกหรือวัดย่านอ่างทองอ.ผักไห่จ.พระนครศรีอยุธยา) ทักทายบ่ายวันอังคารที่ 23กรกฎาคม2562 วันนี้พี่หนุ่ม-สุทนขอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ไปเที่ยวชมวัดย่านอ่างทองหรือวัดจุฬาโลกติดคุ้งแม่น้ำน้อย พลาดโอกาสไม่ได้ต้องไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของเก่าๆ สมัยโบราณมาจากวังหน้าสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะเป็นสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว จึงนำมาถวายวัดย่านอ่างทองหรือชื่อเดิมวัดจุฬาโลก ยกตัวอย่างเช่นพระแท่นราชบัลลังก์ที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินและอ่างทรงน้ำสมัยโบราณรวมถึงองค์พระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมเยียนเพื่อชมและศึกษาความเป็นมาพระพุทธรูปปางต่างๆ ด้วย น่าจะเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยา ข้อสันนิษฐานของพี่หนุ่ม-สุทน นะ สำหรับวิหารก็น่าเยี่ยมชมและน่าศึกษาข้อมูลเช่นกัน และเชื่อกันว่าน่าจะสร้างเป็นศิลปะแบบในพระบรมมหาราชวังโดยเฉพาะหน้าบันแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์และเทพเจ้าถือพระขรรค์ชัยศรีเป็นพระแสงศาสตราวุธประจำองค์พระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นสมัยโบราณ ส่วนภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยเก่าแก่พุทธลักษณะงดงามและติดๆกันคือพระอุโบสถสร้างแบบสี่ทิศดูสวยงามเช่นกันครับและน่าเข้าไปศึกษาข้อมูลศิลปะการสร้างของวัดย่านอ่างทองและมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับวัดนี้ว่า เมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมามีชาวมอญพายเรือหรือแจวเรือขายอ่างเก็บน้ำมาตามแม่น้ำน้อยและต่อมาวันดีคืนดีมีแสงสว่างจากดวงจันทร์ส่องแสงลงมาในคุ้งน้ำปรากฎว่าชาวบ้านเห็นอ่างทองและเป็ดทองลอยคู่มากับอ่างทอง พอถึงคุ้งน้ำแม่น้ำน้อย อ่างทองและเป็ดทองก็วนๆแล้วจมน้ำไป นี่แหละเป็นที่มาของชื่อวัดย่านอ่างทอง ต.บ้านใหม่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ครับ สำหรับนักท่องเที่ยวสนใจจะเดินทางไปเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานพระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์ 0 3524-6076-7ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา08.30-16.30น. #ชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #สำนักงานพระนครศรีอยุธยา #เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #bigmaptravel #เที่ยวเพลิน #goayutthaya #พระนครศรีอยุธยา #อยุธยาไม่มาไม่ได้
ประกาศอำเภอเมืองนครสวรรค์ แจ้งการขยายเวลารับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้วยอำเภอเมืองนครสวรรค์จะเปิดให้มีการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ระหว่างวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2562 (ในเวลาราชการ) เฉพาะผู้มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน904 วปร. สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ ตามวันและเวลาดังกล่าว
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
30 ° C
30 °
30 °
59 %
2.8kmh
100 %
อังคาร
29 °
พุธ
30 °
พฤหัส
27 °
ศุกร์
32 °
เสาร์
33 °

ได้รับความนิยม