บทบาทของแพทย์ทหารกับบทเรียนจากถ้ำหลวง                                                            รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการทางการแพทย์” ทบทวน พัฒนา และให้ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ แก่บุคลากรทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยได้ทันเหตุการณ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก พล.ท.วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธ์ุ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาเกียรติยศในการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการทางการแพทย์” (Changes in the real world practices)...
กรมคุมประพฤตินครสวรรค์ กระทรวงยุติธรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวณัฏฐาภรณ์ โพธิ์ยา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งระเบียบวาระการประชุมเรื่องการวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆของสำนักงานฯประจำปีงบประมาณ 2562 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.2561 ซึ่ง อ.ส.ค.นพนันต์ ทับทิม ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครสวรรค์
สาขานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดแสดงละครเวที Miss Jumbo Queen วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการแสดงละครเวทีฝีมือนักศึกษา เรื่อง Miss Jumbo Queen ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดแสดงละครเวทีในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาทางนิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาปฏิบัติจริง ทั้งการวางแผนงาน การเขียนบท การแสดง การจัดทำสื่อมีเดียต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ โดยมีผู้สนใจประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก และการแสดงได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี
เมื่อ 7 พ.ย.61 , 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 ( ร.4 พัน.3 ) อ.ไทรงาม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ บ.ศรีวิไล ม.8 ต.มหาชัยฯ ณ ศพก.อ.ไทรงาม บ.ศรีวิไล ม.8 ต.มหาชัยฯ โดยมี นายมานพ นิ่มทับทิม ปลัดอาวุโส อ.ไทรงาม เป็นประธาน โดยมี เกษตร อ.ไทรงาม , นายก อบต.มหาชัย , ผู้ใหญ่บ้าน บ.ศรีวิไล และชาวบ้าน บ.ศรีวิไล ม.8 และ บ.ป่าถั่ว ม.9 ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ จำนวน 60 ราย เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน...
เมื่อ 070830 พ.ย.61 ร้อย รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.พ.ย. โดย พ.อ.รัชตะ ท้าวคำลือ เสธ.ร.17 / ผบ.ร้อย รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.พ.ย. ร่วมกิจกรรม โครงการรวมพลังจิตอาสา" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาเมืองจุนให้น่าอยู่ คูคลองใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ณ สนามที่ว่าการอำเภอจุน อ.จุน จ.พะเยา โดยมี นายเทวา ปัญาบุญ นอภ.จุน เป็นประธาน ร.ต.ถาวร เพชรแสนงาม หน.ชป.มวลชน อ.จุน เป็นผู้ควบคุมแถวและกล่าวรายงานรวมพลังจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และนำจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณ “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " 3 ครั้ง เพื่อพัฒนาเมืองจุนให้น่าอยู่ คูลองใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ทำความสะอ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อใช้สาธารณะประโยชน์ของชุมชน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ,...