ตราด/ต.หาดเล็ก จัดโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เทศบาลตําบลหาดเล็ก จัดโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดย นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหาดเล็ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ณ.ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดย ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลหาดเล็ก กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประชาชนตําบลหาดเล็ก ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก จํานวนกว่า 300 คน โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนายุทศาสตร์จังหวัดตราด ด้านการเป็นเมืองที่น่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจุดเน้นในเรื่องพัฒนา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนสังคมปลอดภัย สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี นําไปสู่การเกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่ จากแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าวฯเทศบาลตําบลหาดเล็ก จึงได้มีนโยบายพัฒนาให้ตําบลหาดเล็กเป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งเน้นการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ และเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนัก และร่วมมือการรักษาความสะอาดในบ้านเรือนของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความตระหนัก และร่วมกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือนและชุมชนของตนเอง และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันในชุมชนที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยร่วมกิจกรรมพัฒนา ทําความสะอาด บริเวณวัด...
จ.ราชบุรี/ข่าว มทบ.16 ต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ผลัที่ 2/2561. ที่ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 16 จ.ราชบุรี พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑททหารบกที่ 16 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยงานในงานในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 16 ต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่พลัดที่ 2/2561 โอกาสเดียวกันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 กล่าวต้อนรับทหารใหม่จำนวน 606 นายและครอบครัวพร้อมทั้งชี้แจงถึงระบบการรับทหารใหม่เข้ามา รวมไปถึงการฝึกวิชาทหารเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก การฝึก การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยฝึกสุขภาพความเป็นอยู่อาหารการกินของทหารใหม่ขอให้ครอบครัวของทหารใหม่ สบายใจได้ ตลอด 24 ชั่วโมงครูฝึกทุกนายจะอยู่กับลูกหลานของท่านตลอดหลังจากฝึกเสร็จสิ้น10 สับปดาห์ก็จะขึ้นกองร้องและให้กลับไปพักผ่อนตามระยะเวลาที่วางไว้ รับรองได้ว่าบุตรหลานของครอบครัวทหารใหม่ทุกท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี การเข้ามาเป็นทหารจะได้รับทั้งความรู้และได้ประโยชน์จากการเข้ามาเป็นทหารและมีระเบียบวินัยเมื่อปลดออกไปแล้วจะนำวิชาที่ได้รับจากการเป็นทหารไปประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติอีกด้วย. ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี
จ.ราชบุรี/ข่าว มทบ.16 ต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ผลัที่ 2/2561. ที่ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 16 จ.ราชบุรี พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑททหารบกที่ 16 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยงานในงานในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 16 ต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่พลัดที่ 2/2561 โอกาสเดียวกันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 กล่าวต้อนรับทหารใหม่จำนวน 606 นายและครอบครัวพร้อมทั้งชี้แจงถึงระบบการรับทหารใหม่เข้ามา รวมไปถึงการฝึกวิชาทหารเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก การฝึก การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยฝึกสุขภาพความเป็นอยู่อาหารการกินของทหารใหม่ขอให้ครอบครัวของทหารใหม่ สบายใจได้ ตลอด 24 ชั่วโมงครูฝึกทุกนายจะอยู่กับลูกหลานของท่านตลอดหลังจากฝึกเสร็จสิ้น10 สับปดาห์ก็จะขึ้นกองร้องและให้กลับไปพักผ่อนตามระยะเวลาที่วางไว้ รับรองได้ว่าบุตรหลานของครอบครัวทหารใหม่ทุกท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี การเข้ามาเป็นทหารจะได้รับทั้งความรู้และได้ประโยชน์จากการเข้ามาเป็นทหารและมีระเบียบวินัยเมื่อปลดออกไปแล้วจะนำวิชาที่ได้รับจากการเป็นทหารไปประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติอีกด้วย. ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนของการเคหะแห่งชาติจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) อำเภอเมืองนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี้ ภายในพิธีดังกล่าว มีคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ โอกาสนี้ท่านรัฐมนตรี ได้ปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณสวนหย่อมของโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) ด้วย รวมถึงได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการ Healthy Condo ร้านค้าสหกรณ์ และผลิตภัณฑ์จากชุมชนอีกด้วย ข่าว พรหมพร/Pr.nont
ธกส.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเวที ชุมชนต้นแบบ สู่การเป็นชุมชนอุดมสุข บ้านเนินกว้าว จ นครสวรรค์ วันนี้ (31 ต ค 2561) เวลา 10.19 น นายสถาพร ขำเลิศ ผู้จัดการ ธกส สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านเนินกว้าว ม 11 ต วัดไทรย์ อ เมือง จ นครสวรรค์ เพื่อให้คนในชุมชน ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างความสมดุล 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี ภายใต้หลักการ เกื้อกูลแบ่งปันและเป็นธรรม ส่งผลให้สมาชิกในชุมชน มีประโยชน์สุข อย่างยั่งยืน โดยมี กำนันผจญ ตั้งมั่น ตลอดจนผู้นำชุมชน และคนในชุมชน...