ผู้ว่านครสวรรค์ ให้โอวาทและอวยพร แก่นักกีฬาที่ร่วมเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 " เจียงฮายเกมส์ " ที่ จ.เชียงราย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานให้โอวาทและอวยพร แก่นักกีฬาที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 จังหวัดเชียงราย ( เจียงฮายเกมส์) ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 315 คน โดยมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายจิรศักดิ์ ส่งศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ นำนักกีฬาเข้ารับโอวาทในครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวกับนักกีฬา ว่าทางจังหวัดให้การสนับสนุนวงการกีฬาอย่างเต็มที่ การไปแข่งขันครั้งนี้ขอให้ทุกคนต้องรักษาเกียรติยศ รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด เผยแพร่เรื่องราวดีๆให้เพื่อนบ้านได้รับรู้ ทำหน้าที่เป็นทั้งนักกีฬาและเพื่อนที่ดีกับทุกคน การแข่งขันทุกวันนี้ต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ร่างกาย จิตใจและความรักในท้องถิ่น ขอให้แข่งขันด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างเพื่อน สร้างมิตรภาพไปด้วย เราต้องรักษาชื่อเสียงและทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด โดยความตั้งใจของทุกคนจะเกิดพลังทำให้เกิดความสำเร็จ ไม่ใช่ต้องเอาชนะอย่างเดียว เราแพ้เราก็ได้เพื่อน ได้มิตรภาพ ทุกคนต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ...
ผู้ว่านครสวรรค์ ให้โอวาทและอวยพร แก่นักกีฬาที่ร่วมเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 " เจียงฮายเกมส์ " ที่ จ.เชียงราย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานให้โอวาทและอวยพร แก่นักกีฬาที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 จังหวัดเชียงราย ( เจียงฮายเกมส์) ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 315 คน โดยมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายจิรศักดิ์ ส่งศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ นำนักกีฬาเข้ารับโอวาทในครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวกับนักกีฬา ว่าทางจังหวัดให้การสนับสนุนวงการกีฬาอย่างเต็มที่ การไปแข่งขันครั้งนี้ขอให้ทุกคนต้องรักษาเกียรติยศ รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด เผยแพร่เรื่องราวดีๆให้เพื่อนบ้านได้รับรู้ ทำหน้าที่เป็นทั้งนักกีฬาและเพื่อนที่ดีกับทุกคน การแข่งขันทุกวันนี้ต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ร่างกาย จิตใจและความรักในท้องถิ่น ขอให้แข่งขันด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างเพื่อน...
ธ.ก.ส. เร่งโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ธ.ก.ส. เร่งจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 โดยตั้งเป้าโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ อีกกว่า 3.6 ล้านราย วงเงินกว่า 51,000 ล้านบาท นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ ปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้าและข้าวปทุมธานี 1 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินรายละ 12 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและการนาข้าวเปลือกมาปรับปรุงคุณภาพ โดยการ ลดความชื้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น หรือนาข้าวเปลือกไปเก็บไว้ในยุ้งฉางที่เหมาะสมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 4.05 ล้านราย พื้นที่การผลิต 38 ล้านไร่ วงเงิน 57,722 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ธ.ก.ส. ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อเกษตรกรตามข้อมูลที่ได้รับจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำมาสอบทานกับข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ที่ทำให้นาข้าวเสียหายและได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไปแล้ว เพื่อมิให้เกิดการซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการ พร้อมกับเร่งจ่ายเงิน ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรงไปแล้ว ทั้งสิ้น 361,457...
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. นายวรวุฒิ – นางจันทนา ล้อพูลศรี บริจาคเงินจำนวน 500 ,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ จากนั้น เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.คณพศ พนมชัย บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อเครื่องฉีดยาระงับปวดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Syring Driver) ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีนายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๑, ๐๙๐๐ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ จัด กพ.ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และราษฎรจิตอาสา "โครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ" บ.แพะกลาง ม.๖ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.จัดกิจกรรมร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้าน ณ บ.แพะกลาง ม.๖ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อ ๑๑๓๐