เมื่อ 011900 พ.ย.61 สภ.แม่สาย ได้รับแจ้งจาก เจ้าของสตาร์รีสอร์ต ว่าได้พบกระเป๋าต้องสงสัย จำนวน 2 ใบ ไม่มีเจ้าของ จึงได้ สนธิกำลังกับ จนท. ร้อย.ม.3ฯ เข้าตรวจสอบ กระเป๋าดังกล่าว ตรวจพบยาบ้า จำนวน 50,000 เม็ด อยู่ภายในกระเป๋า หน่วยจึงได้ตรวจยึดของกลาง ส่ง สภ.แม่สายดำเนินการตามกฏหมายต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ลำปาง / เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village ) 8 เส้นทาง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาตรัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ,นายธวัช แก้วเกิด นายกเทศบาลตำบลนาครัว ,  พ.ต.ท.เกรียงไกร  ศรีธัญรัตน์ ผกก.สภ.แม่ทะ  ,  กำนันณรงค์ วงค์กันทะ กำนันตำบลนาครัว , สจ.บุญเลิศ แสนเทพ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในก่รจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน ต้นทางงานศิลป์ ที่มีความโดดเด่นด้านการแกะสลักไม้ ชมแหล่งท่องเที่ยว...
เมื่อ 1 พ.ย.61, 0930 ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.ลานกระบือ ประกอบด้วย : บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 2 อ.ลานกระบือ (ร.4 พัน.3) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ., จนท.ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลานกระบือ, พ.ต.ท.ทยากร จันแก้วปง สว.สส.สภ.ลานกระบือ, นายเดชา บัวทองคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์ และนายมนัส จูน้อย กำนันตำบลประชาสุขสันต์ ร่วมกันจัดหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดดงกระทิง หมู่ที่ 4 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ ผลการปฏิบัติมีผู้เข้าร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 3 เรื่องดังนี้ 1.น.ส.ฐิติรัตน์ นาคนวล บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 9 ต.ประชาสุขสันต์ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินทำกิน (ส.ป.ก.) กับเพื่อนบ้าน จำนวน 4 คน ที่มีที่ดินติดกัน มีความต้องการให้ จนท.ส.ป.ก....
มทบ.39 ออกศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ พรหพิราม บรรเทาทุกข์ประชาชน เมื่อ 1 พ.ย.61 ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.พรหมพิราม จว.พล. ร่วมกับ นายเปรม ฉิมปรางค์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วงฆ้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พรหมพิราม ผู้ใหญ่บ้านหมู่.4 ต.วงฆ้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่นางปราณี สวนนุ่ม อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่.4 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จว.พล.แจ้งต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพรหมพิราม ว่ามีดินยุบตัวลงมาทับถมท่อระบายน้ำที่ออกจากที่นาของตัวเอง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการยุบตัวของดินจริงประกอบกับท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กจึงทำให้ในช่วงฤดูฝนน้ำระบายไม่สะดวกในบริเวณดังกล่าวส่วนแนวทางการแก้ปัญหาทาง อบต.วงฆ้อง จะดำเนินการจัดงบประมาณเพื่อขุดลอกและวางท่อระบายน้ำใหม่ต่อไป
นายอำเภอเมืองนราธิวาสมอบทุนโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูรักษายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบอาชึพและสร้างรายได้ที่มั่นคง ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูรักษายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 ราย ซึ่งผู้ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ตั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ในฐานะทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า การติดตามดูแล ช่วยเหลือเป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะ ช่วยประคับประคองให้ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน ในการปฏิบัติการติดตาม ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด โดยใช้กลไก กำนันผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครในพื้นที่ทำหน้าที่ติดตาม สังเกตพฤติกรรมและส่งข้อมูล การขอรับความช่วยเหลือ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปดำเนินการต่อยังมีข้อจำกัดในการให้ความช่วยเหลือปัจจุบัน มีผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด และได้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส และปฏิบัติการป้องกัน ยาเสพติดอำเภอ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการบำบัดยาฟื้นฟูยาเสพติด ที่ประสงค์ขอรับทุน ประกอบอาชีพ โดยเป็น ผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติด มีทั้ง ระบบสมัครใจ บังคับบำบัด หรือระบบ ต้องโทษ มีความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด มีความประพฤติที่ดี โดยมีผู้นำชุมชนและในครอบครัวให้การรับรอง เป็นผู้ที่มีฐานะยากจน และมีทักษะในการในอาชีพมาก่อน เป็นทุนดังกล่าว เปรียบเสมือนพลังใจในสังคม ที่ต้องการให้ผ่าน การบำบัดฟื้นฟูเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ มีกำลังใจในการต่อสู้...