เมื่อ 23 พ.ค.62 , 0930 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท.) เข้าร่วมเสริมสร้างความเข้าใจ โดยการพบปะพูดคุยกับประชาชน ในโอกาสการประชุมสภาสันติสุขตำบลเทพา ซึ่งมี นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศบาล ต.เทพา ในฐานะประธานสภาสันติสุขตำบล โดยมี นายศรายุทธ เจียรมาศ ปลัดอาวุโส อ.เทพา ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมด้วย ณ ศาลาหัวเขื่อนปากน้ำ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ในการนี้ ได้บรรยายเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การต่อสู่ของขบวนการ ได้แก่ การใช้กำลัง, การกำหนดใจตนเอง และการยกระดับสู่สากล จึงเป็นเหตุผลที่ประชาชน และผู้นำ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาโดยการพูดคุยสันติสุข
"พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำและทัณฑสถาน (เขต3)!!   เมื่อวันที่ 22 พ.ค.62 นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ และทัณฑสถาน (เขต3) โดยมี ผู้บัญชาการเรือนจำ / ผอ.ทัณฑสถาน และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ร่วมในพิธีฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดโดย กองกฎหมาย กรมราชทัณฑ์ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์!! ##############################
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจและความรู้เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ นำหลักของศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนค่านิยมที่ดีงาม มีความรู้ความเข้าใจถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน มีทักษะชีวิตที่จำเป็น มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน 136 คน ณ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ วัดพรหมจริยาวาส อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ตราด/กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้อายุ ในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก ตั้งแต่หมู่ 1 ถึง หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เมื่อเวลา 09.30 น.นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ นายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย นส.กิจปภา ประสิทธิเวช อดีดนายกเทศบาลตําบลหาดเล็ก และสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ลงพื้นที่ตําบลหาดเล็กออกหน่วยตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ จํานวน 25 ราย เพื่อเป็นการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกอีกวิธีหนึ่งเป็นกลวิธีที่มีความสําครัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในยุกปัจจุบัน มีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลหาดเล็กเป็นจํานวนหลายราย และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นปัญหามากในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และจิตใจ การเยี่ยมบ้านเป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุใชน และทําความเข้าใจกับสภาพปัญหาของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุเล่านั้น เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะกับวิถีของชุมชน...
"ทหารไม่ทิ้งประชาชน..กอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!แบ่งปันน้ำใจนำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือ ครอบครัว ผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย!! เมื่อวันที่ 23 พ.ค.62 เวลา 15.00 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข ร่วมกับ ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล. รส.จังหวัด ป.ข. พื้นที่ อ.ปราณบุรี ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ น.ส. สาคร ศิลปี อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 376 หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ตอนนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหัวหิน ใช้สิทธิ์ 30 บาท ปัจจุบันได้อาศัยอยู่กับสามีชื่อนายธนชัย บุญเรืองฤทธิ์ อายุ 27 ปี มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้าง อยู่บ้านเลขที่ 435 ม.6 ต. หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบ คีรีขันธ์...