ธกส. สาขาตาคลี จัดเวทีกิจกรรม ชุมชนอุดมสุขบ้านหนองจิกรี จ นครสวรรค์ วันที่ 6 พ ย 2561 นายสามารถ คันธรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านหนองจิกรีม 8 ต. ตาคลี อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์ เพื่อให้คนในชุมชน ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างความสมดุล 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี ภายใต้หลักการ เกื้อกูลแบ่งปันและเป็นธรรมส่งผลให้สมาชิกในชุมชน มีประโยชน์สุข อย่างยั่งยืน โดยมีสมาชิกในชุมชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังมีการสอนทำปุ๋ยสั่งตัด/โครงการสินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย (XYZ.61) และยังส่งเสริมให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศ อีกด้วย
ธกส สาขาตาคลี จัดเวทีกิจกรรม ชุมชนอุดมสุขบ้านหนองจิกรี จ นครสวรรค์ วันนี้ (6 พ ย 2561) เวลา 11.09 น นายสามารถ คันธรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านหนองจิกรี ม 8 ต ตาคลี อ ตาคลี จ นครสวรรค์ เพื่อให้คนในชุมชน ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างความสมดุล 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี ภายใต้หลักการ เกื้อกูลแบ่งปันและเป็นธรรมส่งผลให้สมาชิกในชุมชน มีประโยชน์สุข อย่างยั่งยืน โดยมีสมาขิกในชุมชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังมีการสอนทำปุ๋ยสั่งตัด/โครงการสินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย (XYZ.61) และยังส่งเสริมให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศ อีกด้วย
วันที่ 6 พ.ย.2561 เวลา 13.30 น. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมเสริมพลัง การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อความรอบรู้ทางสุขภาพ ณ รร.เขาทองพิทยาคม และเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต.เขาทอง ณ วัดเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมีพระครูนิภาธรรมวงศ์ รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี เจ้าอาวาสวัดเขาทอง พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผอ.รร.เขาทองพิทยาคม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดล วิทยาเขตนครสวรรค์ นายก อบต.เขาทอง กำนัน ผญบ.ตำบลเขาทอง ผอ.รพ.สต.เขาทอง ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
พิษณุโลก นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นประธานในการมอบบ่อดักไขมัน ให้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าใน กองบิน๔๖ โดยมี เรืออากาศเอก เจษฏา ลาวัลย์ นายทหารสุขาภิบาล โรงพยาบาลกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับและสาธิตการใช้งานบ่อดักไขมัน ณ โรงพยาบาลกองบิน ๔๖ ปรีชา นุตจรัส ราย งาน
ผบ.ร้อย.ร.721 ร่วมกับ ชป.ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปางมะผ้า, จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน บ.วนาหลวง จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ บ.วนาหลวง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 /ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้ ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 ร่วมกับ ชป.ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปางมะผ้า,จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอ ปางมะผ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน บ.วนาหลวง จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ บ.วนาหลวง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. โดยเป็นการพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาของราษฎร,ให้บริการชุดหมอเดินเท้า,ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน พร้อมร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารเอนกประสงค์และลานประเพณีของหมู่บ้านได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ นายจ่าเสือ ไพรรัตนาคีรี อายุ 56 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และมีฐานะยากจน