ทุกข์ชาวบ้าน นักการเมืองท้องถิ่นตั้งเตาเผาถ่านปล่อยมลพิษไปทั่ว

0
18

ทุกข์ชาวบ้าน นักการเมืองท้องถิ่นตั้งเตาเผาถ่านปล่อยมลพิษไปทั่ว

นางดารัฐ โต๊ะวัง ประธานสตรีมุสลิมมัสยิดอักมาลุลอิสลาม หมู่ 10 ตำบลอำวนอย อำเภอเมือง จังหวัตประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเตาเผาถ่านของนักดารเมืองท้องถิ่นคนหนึ่ง ที่ทำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วยการตั่งเตาเผาถ่านบริวณหมู่ 10 ตำบลอ่าวน้อย ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เกิดผลกระทบ จนเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชองผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

เช่นเมื่อค่ำวันที่ 15 มีนาคม 2563 มีกลุ่มควันปกคลุมพื้นที่เขตที่อยู่อาศัยในชุมชนในเวลากลางคืนจำนวนมาก ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพร่างกายของสมาชิกในครอบครัว มีอาการแน่นหน้าอก คลื่นใส้อาเจียน วิงเวียนศรีษะ ต้องเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน ณ โรงพยาลประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปัญหาดังกล่วเกิดขึ้นเป็นระยะเลาหลายปี โดยที่ผ่านมาใช้วีธีพูดคุยเพื่อให้เกิดการแก้ไชปัญห แต่ปัจจุบันปัญหาดังกล่วยิ่งทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีปัญหาด้านสุขภาพเรื่องระบบทางเดินหายใจ และภูมิแพ้เพิ่มขึ้น

ตนเองในฐานะตัวแทนชาวบ้านชุมชนมัสยิดอักมาลุลอิสลาม และชาวบ้านผู้ใต้รับความเดือดร้อน จึงได้เข้าร้องเรียนต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เพือให้นักการเมืองท้องถิ่นคนดังกล่าว หยุดดำเนินกิจการเผาถ่านโตยเร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบในชุมชน

////////
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444