จังหวัดนครสวรรค์พายุฤดูร้อนถล่มหลายอำเภอได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยในวันที่ 5 เมษายน2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้อำเภอและ นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ สรุปเบื้องต้น ดังนี้
เมื่อวันที่ 4 เม.ย.63 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย จำนวน 4 อำเภอ ดังนี้
1) อำเภอชุมแสง
– หมู่ที่ 11,12 ตำบลหนองกระเจา บ้านเรือนเสียหาย จำนวน 14 หลัง
2) อำเภอท่าตะโก
– หมู่ที่ 2,3,4,5,7ตำบลท่าตะโก บ้านเรือนเสียหาย จำนวน 87 หลัง และโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
– หมู่ที่ 3 ตำบลหัวถนน บ้านเรือนเสียหาย จำนวน 8 หลัง
3) อำเภอไพศาลี
– หมู่ที่ 11,12 ตำบลโพธิ์ประสาท บ้านเรือนเสียหายจำนวน 3 หลัง
-หมู่ที่ 3,6 ตำบลวังข่อย บ้านเรือนเสียหาย 6 หลัง
4) อำเภอหนองบัว
-หมู่ที่ 1,2,3,4,6 ตำบลห้วยใหญ่ บ้านเรือนเสียหาย 69 หลัง
-หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยถั่วใต้ บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง
ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
รวมเหตุวาตภัยบ้านเรือนเสียหายในพื้นที่ 3 อำเภอ 7 ตำบล 18 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 182 หลังคาเรือนและโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจรายละเอียดเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป