a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ยามทุกข์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรได้นำ ข้าวอาหาร น้ำดื่ม มาช่วยเหลือประชาชน วันที่ 3 เมษายน 2563 จังหวัดพิจิตร ได้ตัังศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) โดยพระดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร คณะสงฆ์อำเภอบึงนาราง อบต.บึงนาราง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ประชาชน ในการนี้ พระพิศาลสาธุกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เจ้าอาสวัดบึงนาราง เป็นผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย พระครูพิบูลกิจจานุกูล เจ้าคณะตำบลแหลมรัง เขต 2 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงนาราง พระปลัดสงกรานต์ ธมฺมเสฎโฐ เจ้าคณะตำบลบึงนาราง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงนาราง นำ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม มอบให้กับด่านตรวจโควิด ณ บ้านบึงลี อำเภอบึงนาราง