“DSI เข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19!!

0
26

“DSI เข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19!!

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Disease 2019:COVID-19)
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลำดับที่ 14 ซึ่ง รัฐบาลไทย โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีข้อสั่งการระยะเร่งด่วน สำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคดังกล่าว โดยให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย ผู้ต้องหา พยานในคดี และบุคคลต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการ ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019:COVID-19) ให้กับบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติ ดังนี้

(1) จัดจุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยง หรือ กลุ่มเฝ้าระวัง บริเวณหน้าอาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกำหนดให้เป็นจุดเข้า – ออก เพียงทางเดียว โดยจัดวางเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือประจำจุดเข้า – ออก พร้อมตรวจอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากด้วยระบบอินฟาเรด ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้มาติดต่อราชการทุกคน หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร

(2) จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการกรม และพื้นที่ส่วนกลาง ภายในอาคารกรมสอบสวน คดีพิเศษ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้ามาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

(3) จัดทำสติกเกอร์ระบุตำแหน่ง สำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม เมื่ออยู่ในลิฟท์โดยสาร เพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการทำสื่อประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบ เช่น โปสเตอร์ข้อสังเกตเชื้อไวรัส COVID- 19 คลิปวีดีโอ DSI แจ้งเตือนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เรื่องภัยโควิด-19 พร้อมกับวิธีป้องกันตนเองจากเชื้อ ไวรัส COVID -19เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook Instagram Twitter youtube

(4) กำหนดมาตรการให้ บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก ประกาศสำนักงาน ก.พ. แต่ต้องเตรียมพร้อมปฏิบัติงานทันทีเมื่อได้รับคำสั่ง โดยช่วงระหว่างการปฏิบัติงานนอกสถานที่

(5) กำหนดมาตรการระวัง และแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019:COVID-19) ในการจับกุม ควบคุมตัว ผู้ต้องหา รวมทั้งการสอบปากคำ ผู้เสียหาย พยาน หรือ ผู้ต้องหา

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน ทั้งยังช่วยป้องกันการติดเชื้อดังกล่าวจากการมาติดต่อราชการอีกด้วย ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ฯ ที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังไม่มีบุคลากรที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ดังที่กล่าวมาแล้ว หากประชาชนไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้ใช้การติดต่อสื่อสารกับกรมสอบสวนคดีพิเศษผ่านช่องทางอื่นที่ได้จัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไว้แล้ว เช่น การโทรศัพท์ หมายเลขด่วน 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) หรือส่งจดหมายจ่าหน้าซองถึง หน่วยบริการประชาชนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหาคาร 10210

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนคนไทยทุกคนผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ไปได้ด้วยดี และขอสดุดีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น กล้าหาญ เสียสละ ของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ที่ร่วมกันทำหน้าที่ในการป้องกัน รักษาโรคดังกล่าวนี้!!

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ!!
31 มีนาคม 2563!!

###############################