อับดุลหาดี/ยะลา/30 มี.ค. 63 ข่าว เจ้าหน้าที่ทหารตั้งด่านตรวจคัดกรองเข้ม ตามคำสั่งผู้ว่าปิดเมือง ห้ามเดินทางเข้า -ออก จังหวัดยะลา

0
55

อับดุลหาดี/ยะลา/30 มี.ค. 63
ข่าว เจ้าหน้าที่ทหารตั้งด่านตรวจคัดกรองเข้ม ตามคำสั่งผู้ว่าปิดเมือง ห้ามเดินทางเข้า -ออก จังหวัดยะลา
วันนี้ 30 มี.ค.63 สถานการณ์ของโควิดในพื้นที่จังหวัดยะลาข้อมูล หลังผู้ว่ายะลา ออกประกาศปิดเมือง ห้ามเดินทางเข้า-ออก จังหวัดยะลา เนื่องจากในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อ 35 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และจำกัดพื้นที่การแพร่เชื้อ
ที่ด่านตรวจบ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ตั้งด่านตรวจเข้ม รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บุคคล ที่เดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ ตามคำสั่งประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในสภาวะการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดยะลา หากไม่มีความจำเป็น เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาติให้เข้าพื้นที่ เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การฆ่าเชื้อโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค -บริโภค การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานหาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้น ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด เดินทาง
เข้า – ออกหมู่บ้านหรือที่เอกเทศ สำหรับที่แยกกัน หรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไป จะก่อให้เถิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หากผู้ใดฝ้าฝืนคำสั่งนี้ มีฐานความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและ หรือเป็นความผิด ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีอัตราโทษคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา