นครสวรรค์ไวรัสโควิด-19มีผู้ติดเชื้อ 3 ราย ทางด้านมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด 19
วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางสมจิตร พันธุ์กมลศิล คลังจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนและผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด 19 จากมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์โดยนายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ได้มอบหมายให้ นายชัยโรจน์ วงศ์สิทธิกร นายสมพร อุดมวงศ์ทรัพย์ นายนเรศ วรรณพงษ์ รองประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ และนายวิวรรธน์ แพ่งสุภา ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำเงินของมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ 50,000 บาท หลังจากมีการประชุมด่วน เพื่อนำเงินช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากไวรัสโควิด19 ชมรมวิ่ง 630 นครสวรรค์ 5,000 บาท ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์