จังหวัดนครพนม ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ผ่านระบบทางไกล( VCS) วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ผ่านระบบทางไกล video conference (VCS) จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานที่ตั้งชั่วคราวบริเวณพระราชวังดุสิต เพื่อติดตามกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยนายอำเภอโพนสวรรค์ นายอำเภออำเภอปลาปาก และนายอำเภออำเภอศรีสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน และวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว หนุ่มนคร เทพพนมรายงาน