นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี นครนครสวรรค์ มั่นใจเอาอยู่แล้งนี้เตรียมการล่วงหน้า คาดการณ์มีน้ำประปาให้ประชาชนใช้ตลอดปี

0
26

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี นครนครสวรรค์ มั่นใจเอาอยู่แล้งนี้เตรียมการล่วงหน้า คาดการณ์มีน้ำประปาให้ประชาชนใช้ตลอดปี

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เรียนประชาสัมพันธ์ว่าจากการที่ในช่วงฤดูร้อนพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยพื้นที่ในเขตเทศบาลได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวพอสมควร แต่จากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการเตรียมการเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการประชาชนไว้ล่วงหน้า ทำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน มากกว่า 32,000 ครัวเรือน ยังคงมีน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ

ข้อมูลสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
-ปริมาณน้ำไหลผ่าน อ.เมืองนครสวรรค์ ( ณ จุดวัด C2 ค่ายจิระประวัติ) มีระดับน้ำ 16.85 ม.(รทก.) ปริมาณน้ำไหลผ่าน 129 ลบ.ม./วินาที
-เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำ 4,842 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 36 % ระบายน้ำ 7 ล้าน ลบ.ม.
-เขื่อนสิริกิติ์ กักเก็บน้ำ 4,059 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 43 % ระบายน้ำ 11 ล้าน ลบ.ม.

โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเตรียมการผลิตน้ำประปาในช่วงหน้าแล้งไว้ล่วงหน้า อาทิ
ดำเนินการทำแบริเออร์เพื่อควบคุมให้น้ำสู่ทิศทางของระบบสูบน้ำอย่างเพียงพอ อีกทั้งขุดลอกร่องน้ำบริเวณโรงสูบแรงต่ำชุมชนหน้าผา ชุมชนเกาะยม การใช้เรือดูดทรายขยายร่องน้ำ และเตรียมความพร้อมในการต่อท่อทางดูดในบริเวณที่มีระดับน้ำต่ำ ซึ่งหากระดับน้ำต่ำลงไปก็ยังมีการเตรียมการวัสดุอุปกรณ์ไว้เพื่อรองรับแล้ว
มีการติดตั้งแพเครื่องสูบน้ำดิบ รวม 5 ชุด ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำ โรงประปาเกาะยม เพื่อเตรียมการสูบน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำแบบเวอร์ติคอลเทอร์ไบน์ที่โรงติดตั้งบนโรงสูบ สูบน้ำจากแม่น้ำได้
มีการประสานงานกับสำนักงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ และเขื่อนต่างๆ เพื่อขอทราบปริมาณน้ำที่จ่ายออกมาในแต่ละช่วงเวลา เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการผลิตน้ำประปา
มีการเฝ้าสังเกตุระดับน้ำในแม่น้ำปิงแม่น้ำวังเพื่อให้สัมพันธ์กับการสูบจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ในการนี้ยังได้ทำการล้างถังตกตะกอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาคุณภาพน้ำสะอาด น้ำประปาดื่มได้
อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแรงดันน้ำตามจุดต่าง ๆ หาท่อประปาสาธารณะที่ชำรุดรั่ว เพื่อทำการแก้ไขซ่อมแซมโดยด่วน
พร้อมกันนี้ยังมีบริการน้ำดื่มตามจุดติดตั้งแท่นน้ำดื่มอย่างทั่วถึง ทั้งนี้หากระบบประปาในบ้านหรือที่สาธารณะขัดข้อง กรุณาแจ้ง 056-212175 , 336669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แต่ถึงอย่างไรเทศบาลนครนครสวรรค์ก็ต้องขอรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำที่ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้มีน้ำสะสมไว้ใช้อย่างพอเพียง เพราะนอกจากการบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างไม่ขาดแคลนแล้ว เทศบาลนครนครสวรรค์ยังให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ผ่านทางหน่วยงานต่างๆ ทั้งจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีที่ผ่านมา