หนองคาย ผู้ว่าสั่งปิดหาดแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่

0
19
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

หนองคาย ผู้ว่าสั่งปิดหาดแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ลงนามในประกาศฉบับที่ 2/2563 ลง วันที่ 23 มี.คง63 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มี.คง 63 ถึงวันที่ 6 เม.ย.63 ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการที่หาดริมแม่น้ำโขง เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แจ้งเตือนแก่ทุกประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยปัจจุบันพบว่า มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาทางลดการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง และให้ประชาชนที่กลับมาจาก กทม.และต่างจังหวัด ให้กักตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรควิด-19