น่าน ชาวบ้านห้วยยื่นร่วมใจกันทำหน้ากากอนามัย วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ณ บ้านห้วยยื่นหมู่ 2 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยการนำของนายเสมียน จิตรอารีย์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยยื่น ผู้นำหมู่บ้าน หลวงพี่วัดห้วยยี่น.อสม.สมาชิก อบต.และประชาชน ยุวชน ได้ช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัย ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และอำเภอ ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ โดยนายชาลี วงศ์สายญาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ ณ บ้านหมู่ ที่ 2 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 500 ชิ้นเพื่อทำแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านไว้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 และได้รับความรู้กลับไปทำเองที่บ้าน โดยการสอนของครู ก.บ้านห้วยยื่น บุญยงค์ สดสอาด รายงาน