ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID:19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดมาตรการยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดย มทบ.31 ได้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

0
67
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID:19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดมาตรการยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดย มทบ.31 ได้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้
1) กำหนดจุดเข้าออกอาคารให้ชัดเจน
2) คัดกรองอุณหภูมิร่างกายของคนเข้าออกทุกช่องทาง
3) วางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
4) ทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขาอย่างต่อเนื่อง
5) ดูแลสุขภาพป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน และผู้ประกอบการ เช่น ใช้หน้ากากอนามัย
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
หมายเหตุ ด้วยตลาดดังกล่าว มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันหน่วยยังคงดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่หากการแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้าง หน่วยพร้อมที่จะปิดดำเนินการ เพื่อจำกัดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต่อไป โดยเมื่อเมื่อวันที่ 20 มี.ค.63 พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31 สั่งการให้เจ้าหน้าที่กำลังพลของหน่วย ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค บริเวณพื้นที่ตลาดหน้าค่ายจิรประวัติ ตามคำแนะนำและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการดำเนินการดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่ที่ที่หน่วยรับผิดชอบ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย