อุตรดิตถ์-เปิดตลาดนัดชุมขนเพื่อคนโรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์จัดตลาดนัดชุมขนเพื่อคนโรงงานภายใต้นโยบาย Big Brother for Marketing เน้นสินค้าดี มีคุณภาพ ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน

0
31

อุตรดิตถ์-เปิดตลาดนัดชุมขนเพื่อคนโรงงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์จัดตลาดนัดชุมขนเพื่อคนโรงงานภายใต้นโยบาย Big Brother for Marketing เน้นสินค้าดี มีคุณภาพ ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน
ที่ บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ตำบลคุ้งตะภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดกิจกรรมโครงการสินค้าคุณภาพ ตลาดนัดชุมขน เพื่อคนโรงงาน ภายใต้นโยบาย Big Brother for Marketing ชึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ จึงได้นำนโยบายการขับเคลื่อน Big Brother for Marketing “โครงการสินค้าคุณภาพ ตลาดนัดขุมชน เพื่อคนโรงงาน” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสทางการตลาดแก่วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดเล็ก เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หรือ Small Enterprise เป็นสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และอื่นๆ
การจัดโครงการสินค้าคุณภาพ ตลาดนัดชุมชน เพื่อคนโรงงาน ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มซ่องทางการตลาดของประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นการสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐาน สร้างโอกาส สร้างรายความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง Big Brother กับชุมชนและผู้ประกอบรายเล็กตลอดจนอาจขยายเครือข่ายต่อไปได้ในอนาคต
พีระเชษฐ์ ตันพานิช / อุตรดิตถ์ /094-7189910