ตากจัดประชุมสัมมนาการสื่อสารเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019

0
21

ตากจัดประชุมสัมมนาการสื่อสารเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่(18 มี.ค.63) เวลา 10.00 น ณ ห้องเรนทรี1 โรงแรมเดอะทีค อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้มีการประชุมสัมมนาการสื่อสารเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน
การสัมมนา สืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในหลายๆประเทศ และประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 คือเริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการแจ้งเตือนอาจยกระดับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นระดับ 3 คือการระบาดในวงกว้างภายในประเทศ
จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนตื่นตระหนักเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้ข่าวสารที่ออกไปสู่สาธารณะเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันสถานการณ์ อีกทั้งเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารความรู้ แนวทางการป้องกันโรค และมีแนวทางในการปฏิบัติตัวของประขาชนอย่างถูกต้องและป้องกันการตื่นตระหนก วิตกกังวลแก่ประชาชน
การจัดประชุมสัมมนาการสื่อสารเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIL 19) ในครั้งนี้ มีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดตากและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จำนวน 30 คน

ภาพข่าว สนง.ปชส.ตาก

สมภพ รายงาน