เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2563

0
20
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2563 มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุม ทั้งนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ มีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายเทศมนตรีฯ นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมในการประชุม ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์โดยการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์จะได้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเฉพาะและเหมาะสมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีการแจ้งให้ทราบมาก่อนหน้านี้ ให้ได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครนครสวรรค์ เบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ มีมติให้งดการจัดกิจกรรมถนนคนเดินไปก่อน จนกว่าสถานการณ์เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะดีขึ้น

โดยในส่วนของการเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและรณรงค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน นักเรียนในสถานศึกษา การล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ การฝึกสอนการทำหน้ากากผ้าอนามัย อีกทั้งการจัดโครงการ “พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) การล้างทำความสะอาดทั่วบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครนครสวรรค์(ศูนย์ท่ารถ)