นครพนม ม.นครพนม ม.นครพนม จัดพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จัดพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

0
57

นครพนม ม.นครพนม จัดพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
วันที่ 12 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิด “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ ณ เวทีกลางคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (ขามเฒ่า)เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดใกล้เคียงและพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรของมหาวิทยาลัยนครพนม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัดนครพนม และพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะปฏิบัติเพื่อให้เห็นความสำคัญของอาชีพทางด้านการเกษตรสำหรับงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 7 วัน ที่ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (ขามเฒ่า) ประชาชนที่สนใจ สามารถไปเยี่ยมชม แวะซื้อ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ราคาเหมาะสมกับคุณภาพได้อย่างเต็มที่พ

ข่าว ส. ปชส เทพพนมรายงาน