จันทบุรี-กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ปลูกจิตสำนึก และสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านในท้องถิ่นชนบท

0
25

จันทบุรี-กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ปลูกจิตสำนึก และสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านในท้องถิ่นชนบท

วันนี้ ( 10 มี.ค.63 ) ที่ศาลากลางหมู่บ้านคลองยายไท หมู่ที่ 18 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้อนุมัติให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในพื้นที่ท้องถิ่นห่างไกล โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง โดยเดือนนี้ กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี ได้จัดอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง จำนวน 2 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว 1 หมู่บ้าน และอำเภอโปงน้ำร้อน 1 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีจิตสำนึกด้านความมั่นคง มีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันตนเองในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นเครือข่ายข่าวภาคประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและมีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันสำคัญของชาติ ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมฯ จำนวน 8 วัน มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน ตลอดระยะเวลาการฝึกมีวิทยากรบรรยายจากส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีผลัดเปลี่ยนกันให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้ารับการอบรม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก