10/3/63/ภาพ/ข่าว
จ.ราชบุรี
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563
เวลา 13.30 น.
นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
(พ.ต.อ.มนตรี
ด้วงปรึกษา รอง
ผบก.ภ.จว.)
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี(นายโกศล กลิ่นมาลี รองนพ.สส.จ.)พร้อมคณะเภสัชกร
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี(พ.ต.จรูญ แก้วแดง หน.กลุ่ม
งานข่าวฯพร้อมคณะ ปกครองจังหวัดเพชรบุรี(มว.ต.สุริ
ยา นาคดำ ผช.ป้องกันจังหวัด) ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี(นางรวยริน ทองชู ผช.ปชส.จ.) และนายศาสตรา
ศกุนตนาค หน.ชตว.เขต 0-6 เพชรบุรี นางสาวลัทยา บุญลือ ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ณ ห้องประชุมตรีวัง ชั้น 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี โดยร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2563
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลรับทราบถึงสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามประกาศ กกร. แจ้งเตือนให้ผู้ประกอบค้า(ออฟไลน์/ออนไลน์)รับทราบเพื่อถือปฏิบัติตามประกาศฯ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบและแจ้งเบาะแสผู้ค้าเกินราคาควบคุมแผนทดลองซื้อ/การจับกุมดำเนินคดี และพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน รวมถึงมาตร
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/ข่าว
สุเทพ นิ่มนวล
จ.ราชบุรี