a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สกลนคร… ติดตาม ทบทวน แก้ไขปัญหาหนี้ค้าง แห่งที่ 2
วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ (ระยะ 2) สหกรณ์เป้าหมายคือ สหกรณ์การเกษตพังโคน จำกัด โดยสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง พร้อมทั้งแนะนำให้สหกรณ์ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ขั้นตอนการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจำแนกอายุหนี้และสาเหตุการผิดนัดของลูกหนี้ที่ค้างชำระแต่ละราย ตรวจสอบข้อเท็จจริงของมูลหนี้ เพื่อวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการร่วมกันออกแบบการเก็บข้อมูลกำหนดให้มีข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกให้มีแผนที่และรูปถ่ายของสมาชิกแต่ละราย กำหนดการจัดเก็บข้อมูลในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เข้าร่วม แลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ณ สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
////// นพรัตน์ ..ภาพ/ข่าว …ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล….รายงาน