สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “พายติ๊บข้าว ไปเอาแฮง แบกบักจก ไปขุดดิน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ และมีความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโคก หนอง นา โดยยืดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

0
176

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “พายติ๊บข้าว ไปเอาแฮง แบกบักจก ไปขุดดิน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ และมีความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโคก หนอง นา โดยยืดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่ บ้านนายวีระ แสนจิว เลขที่ 71 บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 32 ตำบลบ้านเดื่ออำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “พายติ๊บข้าว ไปเอาแฮง แบกบักจก ไปขุดดิน” โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรม มีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พายติ๊บข้าว ไปเอาแฮง แบกบักจก ไปขุดดิน” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ภาคประชาชน ครัวเรือนเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพโคกหนองนา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนกว่า 200 คน
นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จัดโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประชาชน และภาคีเครือข่าย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง โคก หนองนา ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง โคกหนองนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรม “พายติ๊บข้าว ไปเอาแฮง แบกบักจก ไปขุดดิน” ภายใต้แนวคิด “หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือจอบเสียมไปพลิกฟื้นแผ่นดิน”ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ และมีความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโคกหนองนา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในชุมชนของตนเอง
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มี นายวีระ แสนจิว เกษตรกร เจ้าของแปลงเรียนรู้ เป็นวิทยากรเล่าถึงแรงบันดาลใจ ที่ทำโคกหนองนา ซึ่งมีฐานเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย ปลูกหญ้าแฝก ห่มดิน ปลูกไม้ผล ทำปุ๋ยหมัก ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และ สาธิตการทำน้ำส้มควันไม้