8/3/63/ ภาพ/ข่าว จ.ราชบุรี อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 63

0
37

8/3/63/ ภาพ/ข่าว
จ.ราชบุรี
อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 63
เวลา 09.00 น นายประยงค์ จันทเต็ง
นายอำเภอ
จอมบึง เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหา
รายได้ซื้อที่ดินขยายอาคารเรียน โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) จำนวน 15 ไร่ งบประมาณ 2 ล้านบาท พร้อมด้วย นายยรรยง
เจริญศรี ผอ สพป เขต 1 /นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ นายก ทต. จอมบึง /กำนันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าคหบดี จัดโดย นายสุรีย์ อมาตย์พงศ์ ผอ. โรงเรียนบ้าน
จอมบึงและคณะครู นักเรียนกรรมการผู้ปกครองด้วยความสามัคคี
หลังจากนั้นนายอำเภอจอมบึง ไดกล่าวขอเชิญประชุมประเมินสถานการณ์ไข้ไวรัสโควิด 19 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด 19 ในขณะนี้ได้เกิดการระบาดขึ้นเกือบทุกประเทศทั่วโลกและในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อแล้ว 50 ราย เสียชีวิต 1ราย
จึงก่อให้เกิดผลกระทบในภาพรวมเป็นอย่างมาก
ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง เนื่องจากมีการเผยแพร่ข่าวสารที่ปราศจากข้อเท็จจริงทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและหวาดระแวง
เพื่อเป็นการชี้แจง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทุกภาคส่วนรับทราบข้อเท็จจริงจึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นสถานศึกษา ผอ รพสต ทุกแห่ง กำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี
อีกด้วย.

ภาพ/ข่าว
สุเทพ นิ่มนวล
จ.ราชบุรี