“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำ ต.สามร้อยยอด !!

0
31

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำ ต.สามร้อยยอด !!

เมื่อวันที่ 6-7 มี ค.63 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชรองผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.มอบหมายให้ พ.อ สมพงษ์ อารีพงษ์ หน. กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ร่วมกับ ปราชญ์เพื่อความมั่นคงของ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. จัดโครงการ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประชาชนในพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน

โดยมี นายฉัตรชัย ชาโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด เป็นประธานในพิธีเปิด – ปิด โครงการ ในการดำเนินโครงการครั้งนี้วิทยากรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน และ แนวพระราชดำริใน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้การทำกระถางปลูกต้นไม้จากขุยมะพร้าว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปใช้เป็นหลักการดำเนินชีวิตและต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

#สมบัติ ผลกิจ ทีมข่าวเฉพาะกิจ คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์!!

###############################