กฟผ. แม่เมาะ คือ แหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0
76

กฟผ. แม่เมาะ คือ แหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
ไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ที่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตประจำวันของทุกคน การที่จะได้พลังไฟฟ้ามาต้องอาศัยเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ มาผลิตไฟฟ้า นับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทย ที่นอกจากจะมีก๊าซธรรมชาติแล้ว ยังมีถ่านลิกไนต์ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นแหล่งทรัพยากรเชื้อเพลิงที่สำคัญของประเทศและใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ สามารถทดแทนการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้จำนวนมหาศาล กฟผ.แม่เมาะ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ห่างจากตัวเมืองลำปางเป็นระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ประมาณ 600 กิโลเมตร
เหมืองแม่เมาะจะอุดมไปด้วยเชื้อเพลิงลิกไนต์เป็นจำนวนมหาศาล และได้นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเริ่มจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะในระยะเริ่มแรก จำนวน 2 เครื่อง กำลังผลิตเครื่องละ 75 เมกะวัตต์ เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก็ได้ทยอยก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้นเป็นลำดับ จนถึงปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีโรงไฟฟ้าทั้งหมดรวม 10 เครื่อง (เครื่องที่ 4-13) กำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 2,180 เมกะวัตต์ เมื่อโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (MMRP1) ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะมีโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด 10 เครื่อง (ปลดเครื่อง 4-7 ออกจากระบบ) กำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 2,275 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 18,000 ล้านหน่วยต่อปี โดย กฟผ.ได้สร้างระบบส่งไฟฟ้า ในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบด้วยลานไกไฟฟ้า 3 แห่ง เพื่อรองรับพลังไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแล้วส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าไปยังจังหวัดต่างๆ ด้วยแรงดันไฟฟ้าหลายระดับ คือ 115 KV, 230 KV, และ 500 KV โดยเชื่อมโยงกับระบบส่งไฟฟ้าทั้งภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื่องจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ถ่านลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง กฟผ. จึงให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด ด้วยการติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นที่โรงไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 99.7 เพื่อกรองฝุ่นจากการเผาไหม้ถ่านลิกไนต์ก่อนที่จะระบายอากาศทางปล่องควัน ติดตั้งจุดตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไว้ตามหมู่บ้านต่างๆรวม 16 จุด จากจุดตรวจวัดเครื่องจะรายงานผลเข้าสู่ห้องควบคุมในโรงไฟฟ้า และยังรายงานเป็นระบบออนไลน์ไปยังโรงพยาบาลแม่เมาะ และกรมควบคุมมลพิษอีกด้วย หากพบว่ามีค่าความเข้มของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐาน กฟผ. จะลดการเดินเครื่องลงทันที มีการฉีดพ่นน้ำบนถนนเป็นประจำ เพื่อลดฝุ่นและพรมน้ำลงบนวัสดุที่มีการฟุ้งกระจายขณะขนถ่าย น้ำจากกระบวนการผลิตในโรงไฟฟ้าจะผ่านขบวนการบำบัดทางชีวภาพ โดย กฟผ. ขุดบ่อพักน้ำเป็นระยะๆ เพื่อให้สารแขวนลอยตะกอนรวมทั้งปลูกพืชดูดซับสารละลายที่เจือปนมาในน้ำ เติมอากาศในน้ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ ตรวจวัดแหล่งกำเนิดเสียงภายในโรงไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า เพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ยังได้ทำการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-13 ซึ่งสามารถกำจัดก๊าซฯได้ถึงร้อยละ 95 เพื่อเป็นหลักประกันในคุณภาพอากาศที่ดียิ่งขึ้น
โรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะจึงเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่และสำคัญในภาคเหนือ เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสร้างความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชาวภาคเหนือและคนไทยทุกคน ทำให้คนไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างมีความสุข ไฟฟ้ามีความมั่นคง ปัจจุบันเหมืองแม่เมาะยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเชื้อเพลิงลิกไนต์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญยิ่งของประเทศสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้อีกหลายปี ทำให้ประเทศลดนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและไม่แน่นอน ในขณะเดียวกันการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. แม่เมาะ ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และทุกวัน กฟผ. ได้เปิดให้โรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำปาง และพื้นที่ภาคเหนือ เพราะมีอากาศดี สิ่งแวดล้อมดี มีดอกไม้ทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวเพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตลอดไป