“ครูพี่โอ๊ะชมเด็กสุราษฎร์ธานี เก่ง-ดี มีคุณภาพรอบด้าน ยกให้โรงเรียนเอกชนเป็นโมเดล แห่งการสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข!!

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ และนายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สช. WOW WOW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนธิดาแม่พระ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนที่มาแสดงความสามารถ และศักยภาพในการต้อนรับครูพี่โอ๊ะ เป็นการแสดงให้เห็นว่านักเรียนสุราษฎร์ธานี เรียนอย่างมีความสุข รู้ลึกรู้จริง ลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งในการแสดงดนตรี การพูดต้อนรับสามภาษา การนำเสนอผลงานและนิทรรศการของโรงเรียน ซึ่งต้องยกความดีและขอชื่นชมครูทุกคน ที่ให้ความรู้ บ่มเพาะนักเรียนมาเป็นอย่างดีและมีคุณภาพรอบด้าน

ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าการจัดการศึกษาเอกชน มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล ช่วยผ่อนเบาภาระในการจัดการศึกษาของรัฐบาล ในส่วนครู ก็มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความประพฤติปฏิบัติและการวางตัวที่ดี และสำหรับรัฐมนตรีคนนี้ มองเห็นศักยภาพและความทุ่มเทของครูเอกชนทุกคน พร้อมยกให้เป็นครูที่มีเกียรติยศและศักดิ์ศรี ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าครูประเภทอื่น

“หากได้ติดตามการทำงานของครูพี่โอ๊ะ คงจะรู้ว่าเป็นรัฐมนตรีขาลุยไปทุกที่ ทุกสภาพปัญหา เพราะต้องการที่จะทลายข้อจำกัดต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญและผลักดันจนประสบความสำเร็จ ภายในเวลา 2 เดือนเศษ คือ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูโรงเรียนเอกชน ที่ได้ขยายเพดานจาก 100,000 บาทต่อคนต่อปี เป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของครูทุกคน เพราะเชื่อว่า เมื่อครูมีขวัญกำลังใจที่ดี ก็จะช่วยให้การทำงาน การถ่ายทอดความรู้ และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ ได้เตรียมแผนงานที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2563 อีกหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อขยายสิทธิ์การกู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์ฯ, การเปิดโอกาสให้ครูเอกชน ได้สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน กศน. ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของอัตราทั้งหมด 891 อัตรา,โครงการอบรบหลักสูตรนักบริหารเอกชนระดับสูง (นบส.สช.) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 120 คนต่อรุ่น, หลักสูตรอบรมครูแบบทางเลือก (Shopping List) กว่า 19 หลักสูตร สำหรับครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค, การเปิดโอกาสให้โรงเรียนและสถานศึกษาทั้งในสังกัด สช. และ กศน. ร่วมโครงการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์,การศึกษาแนวทางปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนโรงเรียนเอกชน, การจัดสรรอัตราตำแหน่งกว่า 130 อัตรา เพื่อไปปฏิบัติงานธุรการในแต่ละจังหวัด อาทิ งานเอกสาร การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล งานเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ ฯ เป็นต้น ส่วนในเรื่องของการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับโรงเรียน 4 ประเภท ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย อยู่ระหว่างการผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถาบันการศึกษายังคงอยู่ได้ และที่สำคัญเป็นการช่วยผ่อนปรนภาระของประชาชน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ในอัตราที่สูงเกินไป

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คงแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและจริงใจในการทำงานของครูพี่โอ๊ะ และเป็นการตอกย้ำถึงปณิธาน ทุกข์ก็เห็นหน้า สุขก็เห็นหน้า และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อทลายข้อจำกัดต่าง ๆ ให้หมดไป และขอยืนยันว่าจะจับมือร่วมพัฒนาการศึกษาไปกับทุกคน ให้สมกับหัวใจทุกดวงของครูเอกชน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท พัฒนาการศึกษา เรียนรู้ ให้เป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างกำลังคนให้กับประเทศตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ!!

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/3/2563!!

###############################