แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

0
36

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

วันนี้(5 มี.ค.63) นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้น ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนปฏิบัติงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงาน โดยการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน(NGO) และภาคสื่อสารมวลชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 54 คน

ด้านนางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้มีการกำหนดมาตรการทางด้านกฎหมายในการบังคับใช้หลายฉบับ รวมถึงความพยายามปรับปรุงแก้ไขเพิ่มอัตราโทษ แก่ผู้กระทำผิดหรือผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ค้นแรงงาน ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ด้านแรงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เป็นนโยบายสำคัญ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีภารกิจ กิจกรรม อยู่ในความรับผิดชอบจากหลายหน่วยงาน ซึ่งการปฏิบัติงานจะไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการในลักษณะเครือข่าย โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการข่าวหรือข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้แรงงานถูกละเมิดสิทธิ ถูกหลอกลวง ถูกจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย การถูกโดดเดี่ยว ถูกทารุณ ข่มขู่ คุกคาม และถูกเอารัดเอาเปรียบในการทำงาน ไม่ให้เกิดปัญหากรใช้แรงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงานขัดหนี้.