จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) วันนี้(๕มี.ค..๖๓)

0
17

จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
วันนี้(๕มี.ค..๖๓) ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และพร้อมคณะ ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในประเด็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-๑๙- นโยบายรับมือการเดินทางกลับของแรงงานไทยที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี-การดำเนินการตามข้อสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ การผลิตหน้ากากอนามัยแจกซึ่งดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกระจายหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึง และไม่จำหน่ายเกินราคา การขับเคลื่อนบทบาทของคณะกรรมการควบคุมโรคในพื้นที่ การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน-จิตอาสาภัยแล้ง-จิตอาสา CPR-การฝึกทบทวนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาที่ยังไม่ได้รับการอบรมการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ไฟป่า-ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุ การยกเว้นระเบียบเมื่อเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และการติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง.