วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และศึกษาดูงานการเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูงตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิงใต้ จังหวัดเชียงใหม่
บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน