“มาดามตามอัธยาศัยเยือนเมืองชากังราว ชมแบรนด์ OOCC-การสร้างคนสู่ยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ WOW ทั้ง 6G อย่างมีคุณภาพ!!

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย กศน. สช. WOW WOW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของหน่วยงานในกำกับดูแลของจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค 18 นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นายกัมปนาท อินอ่อน ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) จังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการรายงานผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลงานของชาว กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สร้างความปลาบปลื้มใจ และเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความพิเศษของครู กศน. ที่มีศักยภาพ สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ส่งผลถึงความมั่นคงในชุมชนและพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ มิเพียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวกำแพงเพชร แต่ยังเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานของรัฐมนตรีคนนี้เป็นอย่างมาก ที่จะเป็นพลังในการคิดสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ที่จะได้จับมือร่วมกันกับชาว กศน.เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยได้จริง

ในส่วนระดับนโยบาย มีแนวคิดที่จะเพิ่มความเข้มข้นของการพัฒนานวัตกรรม ภายใต้แบรนด์ของ กศน.”OOCC” อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์ในระดับประเทศ ซึ่งจากการเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สู่ กศน. WOW แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในหลายส่วน อาทิ แหล่งเรียนรู้ทรงคุณค่าภูมิปัญญาในชุมชน ของกลุ่มคลองสวนหมาก (Good Partnership) ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การทำการเกษตร และการดำเนินชีวิต, การนำผลผลิตเกษตรปลอดภัยวางจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน PT ของกลุ่มทรัพย์ในดิน (Good Innovation, Good Partnership) โดยผักสดปลอดสารพิษ เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากประชาชนจำนวนมาก, ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือกล้วยไข่ ของกลุ่มลุ่มน้ำปิง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านหนองแสง อ.ขาณุวรลักษบุรี ที่รวมกลุ่มทอผ้าหลังจากว่างจากการทำนาทำสวน ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ทั้งยังนำสู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาเส้นด้ายจากเส้นใยต้นกล้วยไข่ผสมฝ้าย สู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและการบริการวิชาการแก่คนในชุมชน และระบบช่วยเหลือผู้เรียนและการศึกษารายบุคคล โปรแกรม KPP NFE 60.0 เป็นต้น

เช่นเดียวกับ การจัดการศึกษาเอกชนที่ได้วางแผนเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ที่จะเป็นทลายข้อจำกัดเพื่อความคล่องตัวมากขึ้น โดยได้เตรียมแผนการทำงานต่อจากนี้ไว้แล้ว เพื่อขยายและต่อยอดงานต่าง ๆ ให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โครงการอบรบหลักสูตรนักบริหารเอกชนระดับสูง (นบส.สช.) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 120 คนต่อรุ่น ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก จนทำให้ระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ใช้การไม่ได้ชั่วคราว นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อขยายสิทธิ์การกู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์ฯ, การเปิดโอกาสให้ครูเอกชน ได้สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน กศน. ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของอัตราทั้งหมด, หลักสูตรอบรมครูแบบทางเลือก (Shopping List) กว่า 19 หลักสูตร สำหรับครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค, การเปิดโอกาสให้โรงเรียนและสถานศึกษาทั้งในสังกัด สช. และ กศน. ร่วมโครงการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีจิตสาธารณะเพื่อชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการลูกเสือ, การศึกษาแนวทางปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนโรงเรียนเอกชน, การจัดสรรอัตราตำแหน่งกว่า 130 อัตรา เพื่อไปปฏิบัติงานธุรการในแต่ละจังหวัด และอำนวยความสะดวกในการประสานและดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งการผลักดันเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับโรงเรียน 4 ประเภท ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายด้วย เพื่อช่วยผ่อนปรนภาระของประชาชน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนรู้ในอัตราที่สูงเกินไป ในขณะเดียวกันให้สถาบันการศึกษายังคงอยู่ได้

ทั้งนี้ จากการได้เยี่ยมชมการนำเสนอนิทรรศการ และผลงานการจัดการเรียนการสอนของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งสะเต็มศึกษา โดยใช้นิทานเป็นฐาน (STEA) โครงการคุณธรรม ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) Micro bit เป็นต้น นับว่ายังคงมาตรฐานการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้งในเชิงผลสัมฤทธิ์การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยียุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันต่อโลกในอนาคต

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณที่ทางสำนักงาน กศน.กำแพงเพชร และจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประสานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และอาสาสมัครยุวกาชาด กศน.อำเภอไทรงาม ตลอดจนกลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการอบรมด้านสุขภาพฯ จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ตั้งจุดบริการระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน วัดไข้ ทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือ รวมทั้งสาธิตการใช้หน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือที่คำนึงถึงสุขภาวอนามัยและความปลอดภัยของทุกคน ที่ควรนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน

นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะ ที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวตอนหนึ่งว่า จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัย เมื่อราว 700 กว่าปีก่อน ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พระยาวชิรปราการ) ทรงเป็นเจ้าเมือง ทั้งยังมีอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 ในส่วนของการจัดการศึกษาของ กศน. นับเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเป็นสังคมอุดมปัญญา ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร คือ “ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก”

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน!!

###############################