พิษณุโลก – อาชีวะจับมือภาคเอกชน MOU ดึงเด็กอาชีวะฝึกประสบการณ์และมีรายได้เพิ่ม วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น

0
53

พิษณุโลก – อาชีวะจับมือภาคเอกชน MOU ดึงเด็กอาชีวะฝึกประสบการณ์และมีรายได้เพิ่ม
วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น ร้านแคนากาแฟ ถนนบายพาสพิษณุโลก – สุโขทัย อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) (วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย) โดยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการ กอศ. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับนางสาวณฐมน ยอดเพชร ผู้จัดการร้านแคนากาแฟ โดยมีแขกร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในวิชาการโรงแรมที่เรียนในระดับ ปวส.ที่ต้องฝึกประสบการณ์ในสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) กล่าวว่า “การจัดการอาชีวศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม การที่นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานกับภาคเอกชน เป็นรูปแบบและปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านทักษะภาษาและวิชาชีพจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกและได้เปรียบมากกว่าในการทำงาน การพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา ให้ออกไปเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมียุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม ซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพถือเป็นหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาสู่เป้าหมายโดยเน้นการเรียนรู้และแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงและเสริมทักษะด้านภาษาและทักษะวิชาชีพที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศ”
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการ กอศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาระหว่างระดับอาชีวศึกษา กับภาคเอกชน แม้ว่าตนจะเกษียณอายุราชการมาแล้วก็ยังมีความผูกพันกับการศึกษาของเยาวชน จึงพัฒนาร้านแคนากาแฟขึ้นมา และร่วมมือกับภาคการศึกษา ในการส่งนักเรียนนักศึกษามาศึกษาดูงานและฝึกงาน แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ โซนของสวนป่าดิบชื้น ที่ต้องการให้เยาวชนนักศึกษาได้สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกแบบและติดตั้งเซนเซอร์ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และตรวจวัด PM 2.5 เปิดให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้มาเรียนรู้ความหลากหลายของต้นไม้แต่ละชนิด ส่วนที่สองคือหลักสูตรทวิภาคีการโรงแรม การท่องเที่ยว การบัญชี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ส่งนักศึกษา 4 รายมาฝึกงาน 1 ปีเต็ม จะได้ฝึกอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน อนาคตสายอาชีวที่จบการศึกษาไปจะมีงานทำอย่างแน่นอน ส่วนพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จะส่งนักศึกษาปวช.มาฝึกงานเป็นระยะ ๆ สำหรับการฝึกงานที่ร้านแคนา กาแฟ จะให้นักศึกษาทั้ง 4 คน หมุนเวียนการฝึกงานในแต่ละตำแหน่ง อาทิ ตำแหน่งแคชเชียร์ บาริสต้า ตำแหน่งเสริฟ์ จะผลัดเปลี่ยนการฝึกงานจนครบทุกแผนก และนึกศึกษาที่มาฝึกงานก็จะได้รับเงินเดือน 5,000 บาท และ โอทีที่อาจจะได้ครึ่งหนึ่งของพนักงานประจำ”
ด้าน นางสาวอารียา มีบุญ อายุ18 ปี นักศึกษา ปวส.ปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เล่าว่า “เลือกเรียนหลักสูตรทวิภาคี 2 ปีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกเพราะอยากได้ประสบการณ์และเป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต ในปีแรก จะเรียนภาคทฤษฏีและปฏิบัติที่วิทยาลัย ปีที่สอง จะฝึกงานในสถานประกอบการระยะเวลา 1 ปี คาดหวังว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับการชงเครื่องดื่มกาแฟ การบริการ และการบริหารจัดการร้าน”
สำหรับร้านแคนากาแฟ ได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 4 คน มาประจำที่ร้านเป็นเวลา 1 ปี และได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาให้แก่นักศึกษา โดยเปลี่ยนหน้าที่ในการทำงานให้ครบทุกหน้าที่ของการบริการภายในร้าน นับเป็นโครงการที่ให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์การทำงานในทุกมิติอย่างแท้จริง ปรีชา นุตจรัส รายงาน