จ.นครพนม ตรวจความพร้อมหน่วยปฏิบัติการและปล่อยขบวนจิตอาสาต้านภัยแล้งฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

0
55
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จ.นครพนม ตรวจความพร้อมหน่วยปฏิบัติการและปล่อยขบวนจิตอาสาต้านภัยแล้งฯ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมและปล่อยขบวนหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดนครพนม ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรมกิจการพลเรือนทหารบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดนครพนมเป็น 1 ใน 22 จังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
โดยการปฏิบัติในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนที่สำคัญคือ ขั้นตอนการตรวจความพร้อมเป็นส่วนรวม ได้แก่ การตรวจสายการบังคับบัญชา การตรวจการติดต่อสื่อสาร การตรวจยานพาหนะจากกำลังพลทุกภาคส่วนจำนวน 30 คัน รวมกำลังพลทั้งสิ้น 1,000 คน และขั้นตอนการปล่อยขบวนยานพาหนะของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเข้าปฏิบัติการตามแผนของแต่ละอำเภอในการช่วยเหลือประชาชน โดยทุกขั้นตอนได้มีการน้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานเมื่อครั้งการช่วยเหลือเยาวชนที่พลัดหลงบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน แผนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้งทรงมีพระราชดำริในเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินในโครงการที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ดูแล หากจำเป็นต้องมีการขุดบ่อ สระ อ่างเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ในอนาคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ได้
ทั้งนี้ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาส่วนรวมของประเทศ ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาและเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนและจิตอาสาพระราชทานร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สามารถนำพาทุกภาคส่วนสนธิกำลังและยุทโธปกรณ์ รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของตนเองได้ในระดับชุมชน กลายเป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่มีพลังจากการมีส่วนร่วมของประชาชน