a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 / ประชุมคณะกรรมการ ศอ. ปส.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 5/2563!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.เป็นผู้แทนร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 / ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 5/2563

โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ. ขอนแก่น และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลาง จว.ข.ก. ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

###############################