วันที่ 27 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13.00น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

0
84

วันที่ 27 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13.00น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนาย
วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการบริหารงานจัดการคุณภาพน้ำจังหวัดสมุทรสาคร มาตรวจดูคุณภาพผิวน้ำผิวดิน จำนวน3สถานี คือ 1.บ้านปล่องเหลี่ยม อ.กระทุ่มแบน 2.วัดศิริมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร 3.ปากแม่น้ำท่าจีน อ.เมืองสมุทสาคร ค่าดัชนีคุณภาพ(WQI) ของแม่น้ำท่าจีนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีค่า 50 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม สาเหตุมาจากความหนาแน่นของโรงวานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ทีมงานพลังสื่อภาค 7 รายงาน