พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ ตั้งเป้าปี ๖๒ สร้างสมดุลกลไกนิเวศสื่อ ด้วยหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการสื่อสารองค์กรศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย พร้อมให้โอวาท “สื่อคุณธรรมนำสังคมไทยพัฒนา ณ ห้องประชุม ๙ บริษัท TOT จำกัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ หรือ สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม เครือข่ายสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้านการผลิต และ เผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างสังคมสันติสุขร่วมกัน ตลอดหลักสูตรมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๓๒ คน จาก ๔๒ คน
ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้รับเกียรติบัตร พร้อมแถลงแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยระบบสื่อ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับตนเองและสังคม ให่เกิดการปรับเปลี่ยนทางด้านจิตสำนึก และ พฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก เยาวชน ครอบครัว และ ชุมชน รวมทั้งการนำไปใช้เพื่อส่งเสริม และ พัฒนาระบบนิเวศน์ของการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ใช้สื่อ ระบบสื่อ เทคโนโลยี และโครงสร้างทางสังคม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการใช้สื่อเพื่อพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ บนหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศรีสุภา….ข่าว/ปทุมธานี