กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นำจิตอาสาพระราชทาน และราษฎรร่วมกันพัฒนา ตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ สานเสวียน บริเวณโรงเรียน โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ
22/2/2563 : 08.30 – 11.50 น.
ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน
นายมนัส พลหล้า กำนันตำบลพญาแก้ว พร้อมด้วย นายชาตรี ทำงาม ผู้ใหญ่บ้านพูล,นางสมศรี ปัญาจักร์ ผู้ใหญ่บ้านม่วง,นางพอง พงษ์ขัน ผู้ใหญ่บ้านพญาแก้ว,นายไพฑูร ณ น่าน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา,ได้นำจิตอาสาพระราชทาน ราษฎรในเขตบริการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ทั้ง 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านคันนา,บ้านพูล,บ้านม่วง,และบ้านพญาแก้ว, ตำบลพญาแก้ว ครูนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ร่วมกันพัฒนา ตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ สานเสวียน ใส่ใบไม้ที่ร่วงหล่น เพื่องดการเผาตามประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี 2563
งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี เป็นระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 โดยเด็ดขาด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 326 คน เป็นจิตอาสาพระราชทาน 114 คน
พื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด 8 ไร่
ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน