“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ มูลนิธิพระราหูบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจว.ปข. พร้อมด้วยคณะครู ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนฐานะยากจน 5 ราย!!

0
79

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ มูลนิธิพระราหูบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจว.ปข. พร้อมด้วยคณะครู ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนฐานะยากจน 5 ราย!!

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย นายเมธ สมบูรณ์วิถีหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายปุณณวิช นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นางสาวศิริพร ชูลี พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ คณะครูประกอบด้วย ดร.อัญญรัตน์ นาเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์),นางกาญนา สิทธิคง,นางสาวประทีป ทวีศรี,นางสาวสุรีรัตน์ มาหนูพันธ์ ,นางสาวประภาพร อินทร์แสง, นางสาวจารุวรรณ พรหมด้วง ครูฯ

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวนักเรียนที่มีฐานะยากจน พร้อมเตรียมข้อมูลเพื่อมอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ จำนวน 5 รายได้แก่
1.เด็กหญิงภัทราวดี บุญฤทธิ์อายุ12ปีอยู่บ้านเลขที่27/6 ถนนสวนสน ตำบล เกาะหลัก อำเภอเมือง ซึ่งพักอาศัยอยู่กับปู่ เป็นผู้สูงอายุ มีอาการป่วย และมีรายได้จากเบี้ยยังชีพ
2.เด็กชายอนุสรณ์ รอดสวัสดิ์อายุ 11 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25/1หมู่3 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง
3.เด็กชายธีรเทพ เสียงดสนาะ อายุ 10 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/3 หมู่ 8 ตำบลเกาะหลักอำเภอเมือง
4.เด็กชายณัฐพล ทองปราน อายุ15 ปีอยู่บ้านเช่าเลขที่ 170/9 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง
5.เด็กชายประวิทย์ ทองจำรัสอายุ 9 ปีอยู่บ้านไม่มีเลขที่ ที่นิคม กม.3 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หลังจากนั้นได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง จาก”มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ทั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จว.ปข.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.ปข.โรงเรียนวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) มูลนิธิพระราหู เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################