“ครูพี่โอ๊ะย้ำแนวคิดจดอนุสิทธิบัตรนวัตกรรม “แบรนด์ OOCC” อย่างเป็นระบบ เตรียมชูเป็นผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ ก่อนก้าวสู่เวทีอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน !!

0
37

“ครูพี่โอ๊ะย้ำแนวคิดจดอนุสิทธิบัตรนวัตกรรม “แบรนด์ OOCC” อย่างเป็นระบบ เตรียมชูเป็นผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ ก่อนก้าวสู่เวทีอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน !!

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางต่อไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจติดตามการนำนโยบาย กศน. WOW WOW ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานที่ดี 6 อย่าง (6 Good) เพื่อเพิ่มประสิมธิภาพการจัดการเรียนรู้ แก่ประชาชนทุกช่วงวัย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการรายงานผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลงานของชาว กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ สร้างความปลาบปลื้มใจ และเป็นกำลังใจในการทำงานของรัฐมนตรีคนนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการบูรณาการการทำงานด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละแห่ง สอดคล้องกับสไตล์การทำงานของตน ที่ต้องการให้เกิดการบูรณาการในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน ตลอดจนภาคการเมืองในท้องที่ท้องถิ่น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเครือข่ายการทำงาน และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่ทั้งสิ้น มุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาให้ “เด็กอำนาจเจริญทุกคนต้องได้เรียนหนังสือ และประชาชนชาวอำนาจเจริญ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

ในส่วนระดับนโยบาย จะเพิ่มความเข้มข้นของการพัฒนานวัตกรรมของชาว กศน. พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจดอนุสิทธิบัตร ที่จะเป็นการส่งเสริมการค้าขายภายใต้แบรนด์ของ กศน.”OOCC” อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์ในระดับประเทศ และไปสู่เวทีนานาชาติในอนาคตอันใกล้

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ยังได้กล่าวแสดงความชื่นชมสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ที่สามารถดำเนินงานตามนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในหลายส่วน อาทิ การพัฒนาครู กศน.ให้มีความเป็นมืออาชีพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ในทุกอำเภอและทุกตำบลอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้ระบบออนไลน์ Google Classroom มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนท้องที่ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อม ๆ กับดำรงรักษาไว้ซื้อขนบธรรมเนียม ประเพณี และอัตลักษณืในแต่ละพื้นที่ พร้อมอบรมครูให้ใช้นวัตกรรมการค้าขายออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน ทั้ง 7 อำเภอ ครอบคลุม 56 ตำบล เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้เรียนและประชาชนใช้เป็นพื้นที่ค้าขายสินค้าในชุมชน รวมทั้งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย และพัฒนากิจกรรม แหล่งเรียนรู้ และบริการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนตามความสนใจ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมและโครงการที่โดดเด่นอีกมากมาย อาทิ การพัฒนาครู ในโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย ร่วมกับ กอ.รมน. ในรูปแบบ “อำนาจเจริญโมเดล” 3พ ได้แก่ พัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ความรู้กับการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรวิชาเลือกเสรี “วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย”, ศูนย์ดิจิทัลชุมชนดีเด่น เพื่อสร้างเครือข่าย และต่อยอดหลักสูตรการค้าออนไลน์ และ Digital Literacy สู่ต้นแบบผู้ประสบความสำเร็จด้านการค้าออนไลน์ (OOCC) อาทิ ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก กศน.ตำบลปลาค้าว, ข้าวเกษตรอินทรีย์ กศน.ตำบลจานลาน, ถุงเห็ดพร้อมเปิดดอก กศน.ตำบลโคกกลาง เป็นต้น!!

################################