“ครูพี่โอ๊ะ ปลื้มการจัดการขยะ อำนาจเจริญ หนุนกศน.สร้างต้นแบบชุมชนสะอาด !!

0
57
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ครูพี่โอ๊ะ ปลื้มการจัดการขยะ อำนาจเจริญ หนุนกศน.สร้างต้นแบบชุมชนสะอาด !!

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผย หลังจากลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการบริหารการจัดการขยะ และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ของจังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนเทศบาลอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ว่า “ ตนเล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการขยะและการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเป็นอย่างมาก และอำเภอลืออำนาจถือได้ว่าเป็นพื้นที่พิเศษที่ได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องการให้สำนักงานกศน.และ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นำรูปแบบการบริหารจัดการขยะของอำเภอลืออำนาจ ไปจัดทำคู่มือการบริหารจัดการขยะตามหลักการที่ถูกต้อง ในการเป็นต้นแบบกระจายองค์ความรู้ไปสู่พื้นที่อื่นๆ

เพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดที่มีระบบการบริหารจัดการขยะที่ดีที่สุดของประเทศไทย และเพื่อเป็นต้นแบบในการนำองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะรีไซเคิล กระตุ้นเตือน ปลูกจิตสำนึก และปรับทัศนคติเกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง รวมทั้งการให้ความรู้ในการจัดการที่เหมาะสม และมีประโยชน์ สามารถเพิ่มมูลค่าและรายได้ ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรที่ครู กศน.ทำไม่ได้ เพราะพวกเขา คือ ครูพันธุ์พิเศษ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง” ดร.กนกวรรณ กล่าว

สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพที่มีคุณภาพตามช่วงวัยให้แก่ประชาชน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับต่างๆ ช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัด อำนาจเจริญ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน”

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ : ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ!!

################################