หนองคาย จัดกิจกรรม Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
หนองคาย จัดงานรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่นมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย ได้จัดงานรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน จากนั้น ร่วมกันประกาศเจตนารณ์ในการต่อต้านการทุจริต และมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์โฆษณา Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้กลไก หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยรับรู้ ตื่นตัว ไม่ทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และสร้างวัฒนธรรมสุจริต และเพื่อให้คนไทยและนานาชาติ รับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงเชิงสัญลักษณ์ในธีม “บ้านเมืองจะศิวิไลซ์ ถ้าร่วมกันขับไล่คนโกง” นิทรรศการ และการเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล
นายสุรศักดิ์ โยธา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศเม็กซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) มีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิก ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศ และระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดงานวันนี้ขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
นายสุรศักดิ์ โยธา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย กล่าวเพิ่มเติมว่า การรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปีนี้ ใช้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเน้นว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่และปกป้องสิทิของตนเองและประเทศชาติ โดยไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล